За какви помощи можете да кандидатствате, ако си търсите работа

Всички съвети, които са представени в материала по-долу, се отнасят за Англия. Ако се намирате в останалата част на Великобритания, някои от нещата може да се различават от описаните по-долу.
Тест за обичайно пребиваване (habitual residence test – HRT)

За да кандидатствате за обикновени помощи, например помощ за хора, които си търсят работа (Jobseeker’s Allowance), помощ за подкрепа на заетостта (Employment Support Allowance) или Универсален кредит (Universal Credit), трябва да преминете теста за обичайно пребиваване (habitual residence test – HRT). Това означава, че вие:

  • имате законно право да живеете в Обединеното кралство и да кандидатствате за обезщетения – това се нарича право на пребиваване
  • възнамерявате да се установите в Обединеното кралство, остров Ман, Англо-нормандските острови (Channel Islands) или Република Ирландия (зоната се нарича Common Travel Area) – това е известно като обичайно местопребиваване (habitual residence).

Доказването на вашето право да пребивавате и намерението да се установите в Обединеното кралство може да бъде трудно. Ако не сте сигурни за каквото и да било, можете да се обърнете към местното бюро на Citizens Advice.

Условия на теста за обичайно пребиваване (habitual residence test – HRT)

Някои граждани на Европейското Икономическо Пространство (ЕИП – всички страни в ЕС плюс Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн) не трябва да изпълняват теста изобщо. Други може да имат право да пребивават, но все пак трябва да покажат намерението си да се установят в Обединеното кралство. Вашите права зависят от вашия статус.

Хора, които си търсят работа

Ако сте гражданин на ЕИП, който е дошъл във Великобритания, търси си работа и се е регистрирал като търсещ работа в Jobcentre Plus, имате право на пребиваване. Все пак ще трябва да покриете останалите условия на теста (да покажете, че възнамерявате да се установите в Обединеното кралство и да го превърнете в свой дом за момента). Докато не  постигнете това, няма да имате възможност да се възползвате от много предимства, например отпускане на помощи за търсещи работа, базирани на доходите (income-based jobseeker’s allowance).

Според последните регулации, вие ще можете да покриете условията на теста и да кандидатствате за помощ за търсещ работа, основана на доходите (income-based jobseeker’s allowance), след като сте живели в продължение на три месеца т. нар. Common Travel Area, въпреки, че някои кратки отсъствия са позволени. Преди това няма да ви бъде позволено да подадете документи за получаване на това обезщетение.

Освободени сте от необходимостта да изчакате този период, ако имате по всяко време през трите месеца преди да кандидатствате, платени национални осигурителни вноски Клас 1 или Клас 2, докато сте работили в чужбина. Освободени сте от правилото и ако през последните три месеца сте били командировани в чужбина като член на силите на Нейно величество или като служител на британското правителство.

За да кандидатствате за определена помощ след този период,  трябва да отговаряте на всички условия за предявяване на това обезщетение, включително да покажете, че активно търсите работа и имате истински шанс да си намерите такава. Може да ви попитат какви усилия сте положили за това преди да дойдете в Обединеното кралство, а също и за вашите умения по английски език.

След това имате право на общо 91 дни помощ, които могат да бъдат разделени в няколко периода на търсене на работа.

Ако напуснете Великобритания за година или по-дълъг период, имате право при завръщането си да стартирате нов 91-дневен период. Ако сте отсъствали за по-кратко, можете да възобновите вашият статут на търсещ работа, само ако предоставите сериозни доказателства, че имате шанс да си намерите такава.

Според регулациите от 10 ноември 2014 година, ако станете кандидат за работа след като сте живели в Обединеното кралство повече от три месеца с различен статут (например като студент) и нямате право на пребиваване поради друга причина, може да получите само основана на доходите надбавка (income-based jobseeker’s allowance) за 91 дни.

Получаването ѝ може да спре след 91 дни, освен ако не предоставите убедителни доказателства, че имате истински шанс да си намерите работа. В този случай получаването на помощта може да продължи за кратък период от време след изтичането на първите 91 дни. Стабилно предложение за работа, която започва в близко бъдеще, ще се счита за убедително доказателство. Ще бъдете помолени да присъствате на “Реален проспект за оценка на работата”, за да разберете каква е вероятността да си намерите работа.

Ако имате и други права да пребивавате в Обединеното кралство, освен като търсещ работа, вземете доказателствата за това с вас на интервюто.

Помощ за плащане на наема (housing benefit)

Според регулациите от 1 април 2014 г., ако сте гражданин на ЕИП, който си търси работа или член на семейството му, нямате право да кандидатствате за помощ за плащане на наема (housing benefit), дори и ако получавате помощ, обвързана с доходите ви за човек, който си търси работа (income-based jobseeker’s allowance).

Въпреки това, ако вече сте получавали тези два вида помощи до дата 31.03.2014 година включително, може да продължите да получавате помощ за плащане на наема (housing benefit), докато свърши срока на получаваната от вас помощ за търсещи работа (jobseeker’s allowance) или докато подадете наново документи за получаване на помощ за плащане на наема (housing benefit).

Ако сте пристигнали във Великобритания на или след 1.06.2014 г. и сте гражданин на ЕИП, който си търси работа или сте член на семейството му, правилата за вас са такива, че имате право да кандидатствате за помощта за дете (child benefit) или някоя от помощите от вида данъчен кредит (tax credits), след като минат три месеца от както сте пристигнали на Острова. Тези забрани не са в сила, ако сте живели във Великобритания за период, по-дълъг от три месеца, след това сте напуснали страната, но сте се върнали пак в рамките на до една година от напускането.

Получаване на Универсален кредит за граждани на ЕИП, които си търсят работа или членове на техните семейства

Ако сте граждани на ЕИП, който си търси работа или член на семейството му, нямате право да подадете документи за получаване на Универсален кредит (Universal Credit), освен ако нямате право да пребивавате в страната и като поне едно от следните:

  • работник
  • самонает
  • бивш работник
  • студент
  • самоосигуряващ се
  • човек с постоянно право на пребиваване
  • член на семейството на някои от изброените по-горе
  • основен настойник на дете, което е на училище

За да можете да кандидатствате за Универсален кредит, трябва да живеете в зона, в която помощта се предоставя.

Ако сте работили във Великобритания и сте загубили работата си – помощи и периоди на получаване

В случай, че сте гражданин на ЕИП и сте работили във Великобритания, но сте загубили работата си, поради независещи от вас причини, например свършил е срока на договора ви, вие се водите неволно безработен. При тези обстоятелства, ако се регистрирате като безработен, може да имате правото да останете в страната като работник и да получавате помощи като базирана на доходите помощ за търсещи работа (income-based jobseeker’s allowance) и помощ за плащане на наема (housing benefit).

От 01.01.2014 година, ако се водите неволно безработен, и сте работили в страните от Common Travel Area за по-малко от година, преди да изгубите работата си, можете да запазите статута си на работник и да подадете документи за получаване на помощ, базирана на доходите (income-based jobseeker’s allowance) за 6 месеца след като сте останали безработен.

По време на този период, вие трябва да покажете, че активно си търсите работа и имате реални шансове да си намерите такава. След шестмесечния период помощта ще спре, дори и ако продължавате усилено да си търсите работа и имате добър шанс да си намерите.

Ако сте работили във Великобритания за период, по-дълъг от година, преди да останете неволно безработен, може да имате право да получавате помощта за търсещи работа, базирана на доходите ви, за период, по-дълъг от 6 месеца, ако продължавате да си търсите работа и предоставите добри доказателства, че можете да си намерите такава.

Ако сте напуснали работа по неуважителна причина, вие се водите безработен по свой избор и това ще окаже влияние на помощите, които може да получавате.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *