Какви са правата ви за работа на Острова

right-to-work-UK-visas-e1401994212844Много българи вече са се възползвали от възможността да работят в чужбина, за да намерят по-добри доходи, да получат опит в международна среда или просто някаква работа.

От началото на 2014 г. българските граждани имат пълен достъп до пазара на труда в Обединеното кралство. Всеки, който се замисля да напусне България и да се насочи натам, трябва да има предвид някои правни особености, с които да се съобрази или просто да познава, за да може да защити правата си максимално добре.

Ако търсите работа в чужбина

Когато българските граждани работят в чужбина, независимо дали става дума за държава – членка на ЕС, или не, те трябва да се съобразяват с националното законодателство на съответната държава и/или условията и реда, регламентирани с международен договор за обмен на работна сила, по който България е страна.

Всеки може сам да се свърже директно с чуждестранен работодател, който от своя страна трябва да кандидатства лицето да получи разрешение за работа. Другите възможности, предвидени в Закона за насърчаване на заетостта, са да бъдат командировани от работодателя си или да сключат договор с работодател от съответната държава чрез посредник.

В последния случай посредническите услуги по заетостта се организират и предоставят от лица, които притежават необходимия лиценз от Агенцията по заетостта (АЗ). Актуален списък на лицензираните български посреднически агенции може да се намери на сайта на агенцията: http://www.az.government.bg/intermediaries/.

Могат да бъдат използвани и възможностите, които предлага мрежата EURES (“Европейски услуги по заетостта”). Тя дава информация относно свободните места и молбите за работа, състоянието и тенденциите на пазара на труда, както и данни за условията на живот и работа в страните – членки на ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария: http://www.eures.europa.eu. Кандидатстването от България става чрез посредничеството на дирекциите “Бюро по труда” в страната.

Услугите на трудовите посредници

Както и в България, така и в Обединеното кралство работа може да се намери и чрез посреднически агенции. Те могат да осигурят посредничество за директно започване на заетост по трудов договор или да осигурят изпълнение на задачи по условия на временна заетост (агенцията сключва договор с гражданина, но го предоставя на друг работодател, при който реално се извършва дейността).

Дейността на тези агенции не е толкова строго регулирана, както е в България. Повечето агенции с добра репутация са членове на конфедерация за наемане и работа, а информация за тях може да се намери на адрес: https://www.rec.uk.com/membersarea/directory/default.asp?dir=1. Информацията е на Службата по трудови и социални въпроси – Лондон, която е едновременно част от българското посолство и Министерството на труда и социалната политика.

Фирмите, предлагащи работа в селското стопанство, трябва да притежават лиценз от регулаторния орган за фирмите, осигуряващи работна сила в селското стопанство и сектора на преработка и пакетиране на храни и напитки (Gangmasters Licensing Authority – GLA). Проверки могат да се правят по телефона (0845 602 5020) или на интернет страницата на регулаторния орган: http://gla.defra.gov.uk/Information-For-Labour-Users/Active-Check-Service/.

Посредническите агенции не следва да вземат такси от търсещите работа лица за предлаганите услуги. Средства могат да се удържат при ангажимент от страна на посредническата агенция за осигуряване на транспортни разходи, квартира или обучение.

Регистрация за започване на работа

Кандидатите, които са одобрени от работодател за работа в Обединеното кралство или започват работа като самонаети лица, следва да кандидатстват за национален осигурителен номер (National Insurance Number). Той представлява индивидуален референтен номер, осигуряващ информация за вноски в социалноосигурителната система на страната, които се правят както за заети, така и за самонаети лица. Служи и за осигуряване на достъп до определени права и услуги, информират от Службата по трудови и социални въпроси – Лондон.

За да го получат, гражданите следва да заявят и проведат среща (National Insurance number interview) в най-близкото бюро по труда (JobCentrePlus), съветват още от службата към посолството. Единният национален номер за цялата страна на JobсentrePlus е 0845 600 0643 (с работно време: понеделник – петък от 8 до 16 ч.). По време на първоначалния телефонен разговор в зависимост от представените факти за кандидата и членовете на неговото семейство ще бъдат определени и документите, които следва да бъдат представени по време на интервюто (например паспорт/лична карта, брачно свидетелство и др.).

Датата, часът и мястото на интервюто се изпраща на предоставения от кандидата адрес в Обединеното кралство. Решението за издаване или отказ на национален осигурителен номер се взима след самото интервю въз основа на предоставените факти и документи.

Ако имате проблеми на работното място

При проблеми на работното място първо следва да се потърси решение в диалог с работодателя. Ако това не даде резултат, трябва да се стартира процедурата за оплаквания (grievance procedure), която всеки работодател следва да има.

В рамките на процедурата следва да се: изпрати писмено заявление до работодателя, в което се описват съществуващите проблеми и се дава съответно време за отговор; осъществи среща с работодателя и да се обсъди оплакването; обжалва решението на работодателя, ако то не предлага решаване на възникналия проблем. Ако след изпълнение на тези действия няма задоволително решение, може да се заведе дело в Трибунала по заетостта. Информацията е на Службата по трудови и социални въпроси – Лондон.

Препоръчително е търсещите работа граждани никога да не подписват договори и други документи, за съдържанието на които не са сигурни. Препоръчително е консултиране с трети лица и институции, например Службата за съвет, консултация и арбитраж (ACAS), Citizens Advice Bureau и други.

Ако гражданинът работи в селското стопанство, преработващата промишленост, пакетирането на храни и напитки и има съмнение за нарушения, злоупотреба или експлоатация, следва да се свърже с регулативния орган за фирмите, осигуряващи работна сила в селското стопанство и сектора на преработка и пакетиране на храни и напитки (Gangmasters Licensing Authority – GLA).

Конфиденциалната безплатна телефонна линия за подаване на сигнали към структурата е 0800 432 0804 (на телефон 0115 959 7049 може да се оставя съобщение в извънработно време), а телефонът на отдела, разследващ сигнали, е 0115 959 7052. Може да се използва и електронен адрес: [email protected], като е желателно да се предостави колкото се може повече информация за нарушението. Сигнал може да се подаде и в електронна форма, достъпна онлайн:https://gla.defra.gov.uk/Report-Issue/en/Report-Form/.

При заетост в други сектори извън тези, в които съдействие може да окаже GLA, и ако има непосредствена опасност за лицето, следва да се търси контакт с полицията на телефон 101 (спешни случай – 999). Сигнал за престъпление, който впоследствие ще бъде разследван от компетентните органи, може да се подаде анонимно и към неправителствената организация Crimestoppers: https://crimestoppers-uk.org/, телефонен номер: 0800 555 111.

Информация, съвети и съдействие
Подробна информация по множество въпроси на британската система – заетост, социална система, защита на правата, пенсии и други, може да бъде намерена на интернет портала на британското правителство: www.direct.gov.uk/.

Линията за съвети за работа и заплащане (Pay and Work Rights Helpline) – предоставя информация относно въпроси, свързани с права на работното място, заплащане, условия на труд, подаване на оплакване при нарушения:http://www.direct.gov.uk/en/Dl1/Directories/DG_177940, тел.: 0800 917 2368.

Службата за съвети, помирение и арбитраж (Advisory, Conciliation and Arbitration Services) предоставя информация и съвети по отношение правата на заетите граждани, консултиране при конфликти и предприети дисциплинарни действия от страна на работодателя на работното място и възможности за помирение и арбитраж: www.acas .org.uk и тел.: 08457 47 47 47.

Националната мрежа от информационни и консултантски бюра (Citizens Advice Bureau) предоставя съвети по широк кръг от трудови, социални, здравни, семейни въпроси: http://www.adviceguide.org.uk/england/work_e.htm иhttp://www.adviceguide.org.uk/england/about_this_site/get_advice.htm.

При нарушения относно безопасните и здравословни условия на труд можете да се обърнете към Службата по въпросите на здравето и безопасността при работа (Health and Safety Executive): https://extranet.hse.gov.uk/lfserver/external/comp1. Сигнал за трудова злополука може да се подаде на телефон 0845 300 9923.

За въпроси относно трудовите съдилища можете да се обърнете към Employment Tribunal Service Enquiry Linе: http://www.justice.gov.uk/tribunals/employment и тел.: 08457 959 775.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *