Как да разчитаме финансовия отчет на фирма

Depositphotos_2017001_originalЗа всеки, който притежава свой собствен бизнес тип LTD е важно да знае как да „чете“ финансовите отчети на компанията. Всеки от вас предполагаме си има счетоодител, но запознаване с общите неща няма да Ви навреди ни най-малко.

Основните финансови отчети, които една компания оповестява публично, са балансът, отчетът за доходите (приходите и разходите) и отчетът за паричните потоци, като те са основният източник на данни за анализирането на инвестиционната стойност на дадена акция.

За всеки, който притежава собствена фирма е важно да има обща представа как да „чете“ тези документи, като в тази статия ще се спрем на всеки един по отделно:

Отчет за доходите / The Income Statement (известен също като отчет на печалбата и разходите / Profit & Loss Account)

Вашите приходи и разходи показват общата рентабилност на бизнеса през определен период от време. Този отчет ще покаже общите продажби на бизнеса в сравнение с разходите за генериране на тези продажби. Ако разходите са по-малки от продажбите, компанията ще направи печалба!

Фирмата може да направи едно от двете неща с тази печалба – тя може да избере да реинвестира или да я върне на акционерите под формата на дивидент. Всяка печалба, която се реинвестира ще се появи в Баланса като (допълнителна) сума, която се дължи на акционерите (капитал).

Балансът / The Balance Sheet

Балансът показва активите и пасивите на предприятието. Той показва как една компания се финансира и това, което компанията е направила с това финансиране.

Фирмите се финансират чрез смес от собствени и заемни средства. Дългът на компанията може да бъде намерен в дългосрочните пасиви, а собствения капитал – в средствата на акционерите. Дългът плюс собствения капитал представляват общия капитал, вложен в този бизнес.

Компаниите инвестират в машини и съоръжения и други активи – активи, които се използват, за стартиране на бизнеса.

Фирмите също се нуждаят от оборотни средства – комбинация от активи, които или са пари в брой или са такива, които се очакват скоро да се превърнат в пари в брой (известни като текущи активи), както и текущи задължения – задължения, които трябва да бъдат платени в най-скоро време.

Оборотния капитал на бизнеса е еквивалент на маслото в двигателя на колата – той е от съществено значение за доброто функциониране на една компания.

Така че в резюме, Баланса обобщава финансовото състояние на даденото дружество, като показва как се финансира то и какво е направило с това финансиране.

Отчет за паричните потоци / Cash Flow Statement

Отчетът на паричните потоци показва колко пари влизат и излизат от компанията на тримесечна или годишна основа. Първоначално този отчет изглежда, както отчета на приходите и разходите – той следи финансовото представяне на компанията за даден период от време.

Това, че отчета на приходите и разходите показва, нетна печалба от 100 пауна не означава, че парите в балансовият отчет са нараснали с 100 паунда. Ако видим, че в отчета на паричните потоци имаме 100 паунда нетно влизане на пари, то ще видим и 100 паунда увеличение в балансовият отчет. Компанията има 100 паунда повече в брой в края на финансовият период – това може да го приемете като нетни пари от операции или „истинската“ печалба.

Този отчет показва колко пари са влезели и излезли от бизнеса (не се отичат взиманията както в отчета на приходите и разходите), отчета е важен за да се разбере какви са фундаментите на компанията. Това показва способността компанията да плаща за всички разходи по дейността си. За да инвестирате в компания, то тя трябва да може да произвежда пари. Само защото компанията показва печалба на отчета за приходите и разходите, не означава, че парите са получени.

Паричните потоци от оперативна дейност показват колко пари идват в компанията от продажбата на стоки и услуги, както и колко пари излизат за закупуване или създаване на тези стоки и услуги. Инвеститорите имат тенденцията да предпочитат компании които имат нетен позитивен паричен поток от оперативна дейност.

Паричните потоци от инвестиционна дейност отразяват обема пари, които компанията е похарчила за капиталови стоки – ново оборудване или всичко свързано за да продължава да работи бизнеса.

Паричните потоци от финансова дейност описват връзката на бизнеса с външното финансиране. В повече случаи финансирането ще се случва с емитирането и продажбата на нови акции или облигации или взимания от банка. Всяко плащане на банката, както плащане на дивиденти към акционерите или обратно изкупуване на акции ще се отрази в тази секция на отчета на паричните потоци.

Чрез изследване на трите финансови отчета и установяване на това как те се свързват един с друг, ще сме в състояние да си изградим цялостна картина на компанията.

Въпреки това не забравяйте, че цифрите просто ви казват какво се е случило в миналото; финансовите отчети на бизнеса могат да се използват като ориентир за това какво може да се случи в бъдеще.

One Comment to “Как да разчитаме финансовия отчет на фирма”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *