Как да разчитаме финансовия отчет на фирма

Depositphotos_2017001_originalЗа всеки, който притежава свой собствен бизнес тип LTD е важно да знае как да „чете“ финансовите отчети на компанията. Всеки от вас предполагаме си има счетоодител, но запознаване с общите неща няма да Ви навреди ни най-малко.

Основните финансови отчети, които една компания оповестява публично, са балансът, отчетът за доходите (приходите и разходите) и отчетът за паричните потоци, като те са основният източник на данни за анализирането на инвестиционната стойност на дадена акция.

За всеки, който притежава собствена фирма е важно да има обща представа как да „чете“ тези документи, като в тази статия ще се спрем на всеки един по отделно:

Отчет за доходите / The Income Statement (известен също като отчет на печалбата и разходите / Profit & Loss Account)

Вашите приходи и разходи показват общата рентабилност на бизнеса през определен период от време. Този отчет ще покаже общите продажби на бизнеса в сравнение с разходите за генериране на тези продажби. Ако разходите са по-малки от продажбите, компанията ще направи печалба!

Фирмата може да направи едно от двете неща с тази печалба – тя може да избере да реинвестира или да я върне на акционерите под формата на дивидент. Всяка печалба, която се реинвестира ще се появи в Баланса като (допълнителна) сума, която се дължи на акционерите (капитал).

Балансът / The Balance Sheet

Балансът показва активите и пасивите на предприятието. Той показва как една компания се финансира и това, което компанията е направила с това финансиране.

Фирмите се финансират чрез смес от собствени и заемни средства. Дългът на компанията може да бъде намерен в дългосрочните пасиви, а собствения капитал – в средствата на акционерите. Дългът плюс собствения капитал представляват общия капитал, вложен в този бизнес.

Компаниите инвестират в машини и съоръжения и други активи – активи, които се използват, за стартиране на бизнеса.

Фирмите също се нуждаят от оборотни средства – комбинация от активи, които или са пари в брой или са такива, които се очакват скоро да се превърнат в пари в брой (известни като текущи активи), както и текущи задължения – задължения, които трябва да бъдат платени в най-скоро време.

Оборотния капитал на бизнеса е еквивалент на маслото в двигателя на колата – той е от съществено значение за доброто функциониране на една компания.

Така че в резюме, Баланса обобщава финансовото състояние на даденото дружество, като показва как се финансира то и какво е направило с това финансиране.

Отчет за паричните потоци / Cash Flow Statement

Отчетът на паричните потоци показва колко пари влизат и излизат от компанията на тримесечна или годишна основа. Първоначално този отчет изглежда, както отчета на приходите и разходите – той следи финансовото представяне на компанията за даден период от време.

Това, че отчета на приходите и разходите показва, нетна печалба от 100 пауна не означава, че парите в балансовият отчет са нараснали с 100 паунда. Ако видим, че в отчета на паричните потоци имаме 100 паунда нетно влизане на пари, то ще видим и 100 паунда увеличение в балансовият отчет. Компанията има 100 паунда повече в брой в края на финансовият период – това може да го приемете като нетни пари от операции или „истинската“ печалба.

Този отчет показва колко пари са влезели и излезли от бизнеса (не се отичат взиманията както в отчета на приходите и разходите), отчета е важен за да се разбере какви са фундаментите на компанията. Това показва способността компанията да плаща за всички разходи по дейността си. За да инвестирате в компания, то тя трябва да може да произвежда пари. Само защото компанията показва печалба на отчета за приходите и разходите, не означава, че парите са получени.

Паричните потоци от оперативна дейност показват колко пари идват в компанията от продажбата на стоки и услуги, както и колко пари излизат за закупуване или създаване на тези стоки и услуги. Инвеститорите имат тенденцията да предпочитат компании които имат нетен позитивен паричен поток от оперативна дейност.

Паричните потоци от инвестиционна дейност отразяват обема пари, които компанията е похарчила за капиталови стоки – ново оборудване или всичко свързано за да продължава да работи бизнеса.

Паричните потоци от финансова дейност описват връзката на бизнеса с външното финансиране. В повече случаи финансирането ще се случва с емитирането и продажбата на нови акции или облигации или взимания от банка. Всяко плащане на банката, както плащане на дивиденти към акционерите или обратно изкупуване на акции ще се отрази в тази секция на отчета на паричните потоци.

Чрез изследване на трите финансови отчета и установяване на това как те се свързват един с друг, ще сме в състояние да си изградим цялостна картина на компанията.

Въпреки това не забравяйте, че цифрите просто ви казват какво се е случило в миналото; финансовите отчети на бизнеса могат да се използват като ориентир за това какво може да се случи в бъдеще.

9 Comments to “Как да разчитаме финансовия отчет на фирма”

  1. Suivre le téléphone portable – Application de suivi cachée qui enregistre l’emplacement, les SMS, l’audio des appels, WhatsApp, Facebook, photo, caméra, activité Internet. Idéal pour le contrôle parental et la surveillance des employés. Suivre le Téléphone Gratuitement – Logiciel de Surveillance en Ligne. https://www.xtmove.com/fr/

  2. Meilleure application de contrôle parental pour protéger vos enfants – Moniteur secrètement secret GPS, SMS, appels, WhatsApp, Facebook, localisation. Vous pouvez surveiller à distance les activités du téléphone mobile après le téléchargement et installer l’apk sur le téléphone cible.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *