Право на заплащане

Когато става въпрос за работни заплати, служителите имат множество права установени със закон. Всеки работник има право да получи заплащане за работата, която е извършил. Право на заплащане имат и работниците, които са готови и имат желание за работа, но работодателят им не им осигурява необходимата работа.

Служителите и работниците запазват правото си да получават заплащане дори и когато са в отпуск, болничен, майчинство, бащинство или отсъстват поради осиновяване. В повечето такива случаи трябва да получавате обичайното си възнаграждение, независимо от това, че отсъствате от работа. Разбира се има и изключения, в случаите, когато:

  • Служител отсъства поради майчинство, бащинство или осиновяване е в правото си да получава заплащане докато отсъства от работа, но то се определя от закона и обикновено е по-малко от обикновената заплата на служителя;
  • Служителят е в платен болничен, тогава той има право на минимално заплащане, което отново е определено със закон. Служителят може да получи по-висока сума, само ако тя е определена в договора му, но вероятно отново ще е по-малка от обикновено.
  • Служителят излиза в неплатен отпуск поради спешност.

Не съществува законно право, което да определя начина на изплащане на работната заплата на работниците и служителите. Това може да стане по банков път, на ръка или както работодателят прецени за удобно.

Когато клиент даде доброволно бакшиш на служител, например на барман или сервитьор, това се счита за подарък и не се причислява като част от заплатата на служителя, дори и ако бакшишите се разделят по равно между всичките работници.

Когато работниците извършат дадена услуга на клиент, за която трябва да се заплати, клиентът плаща на работодателя, който от своя страна решава каква част от сумата да даде на работниците и тази сума се причислява като част от работната им заплата. Ако клиентът доброволно остави бакшиш под формата на по-голямо заплащане от договореното, то този бакшиш също принадлежи на работодателя, който има правото да го подели между работниците, но ще им го причисли като част от заплатата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *