Работа за агенция – какво трябва да знаете

Най-напред трябва да знаете дали вие работите за агенция. Вие работите за агенция, ако имате договор с агенцията, но работите временно за този работодател. Когато се намирате на работа, работодателят ви дава указания как да работите. Вие работите за агенция, в случай, че всичко от изброените по-долу се отнася до вас:

 • Имате договор с агенцията
 • Временно работите при сегашния работодател
 • Работата ви се контролира от работодателя
 • Не работите като самонаето лице

Вие не работите за агенцията, ако:

 • Намерили сте си работа чрез агенция, която дава временна работа, но работите като самонаето лице
 • Работите по договор, според който агенцията предоставя на работодателя хора, които да извършват специфична работа, например кетъринг или чистене и в този случай служител от агенцията ви казва какво трябва да работите ден за ден.
 • Работите в рамките на вътрешния отдел за временна заетост. Това е в случаите, когато компанията наема своите временни работници директно.
 • Вие сте си намерили директно работа в дадена компания, независимо дали това е станало през агенция или не.
 • Когато работите за друга организация, която ви е наела през първата агенция за работа. В такъв случай вие работите директно за тази организация.

Плащане между договорните отношения

53414Понякога, агенцията може да поиска от вас да подпишете договор с нея. Това ви дава права, различни от тези на останалите работници. Ако сте в такива отношения с агенцията, тя ще ви плаща и в периодите, в които не работите, изчаквайки да подпишете следващият ангажимент. Това означава и че вашето заплащане не е същото, както при другите работници, с които работите на същото място и които са изпратени там от същата агенция.

Права на работещите през агенция

Всички, които работят през агенция, включително и подписалите договорни отношения със самата агенция имат право да:

 • Им се плаща минимално заплащане или повече
 • да не им се удържат незаконно суми от заплатите
 • да не са дискриминирани по възраст, пол, недъгавост, семейно положение, раса, религия, сексуална ориентация, времетраене на заетостта (например работещи на половин ден)
 • всички трябва да имат лимит на работните часове от седмицата (с някои изключения)
 • имат право на платен отпуск
 • имат право да бъдат изслушвани в случаи, когато докладват за неправилно отношение на работното място, например работните часове са повече или оборудването не е безопасно
 • имат право да поискат да работят с плаващо работно време, когато се завръщат от отпуск по бащинство
 • имат право на платени болнични и майчинство, но само в случай, че отговарят на критериите
 • трябва да работят в безопасни условия
 • имат право да подават оплаквания

работещите с агенция нямат право:

 • да претендират, че са несправедливо уволнени, ако това е станало без предупреждение
 • да претендират за по-високо заплащане
 • да искат писмена характеристика на работата

7 Comments to “Работа за агенция – какво трябва да знаете”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *