Имате бизнес идея – тествайте я първо

Проучването на пазара е ключов фактор, който помага на стартиращите фирми да определят своето появяване и развитие на пазара. Това е един от най-важните моменти при подготовката и бизнес планирането.

В сегашни дни интернет и социалните мрежи имат голямо  влияние върху развитието на даден бизнес. Но все пак директните разговори и продажби, тестването на продукти на място, както и установяването на бранда на фирмата си остава един от главните и най-добри начини за фирмено развитие. Прекият контакт с клиентите дава и есенциални факти, които няма как да бъдат получени чрез проучванията зад екрана на монитора.

Много често, когато правите проучване на пазара, ще откриете, че информацията се дава като цяло, но не е разделена и представена за отделните градове и региони. Също така трябва да се има в предвид, че икономическият климат се променя. За да планирате успешно своя старт, направете своето начално проучване ефективно.

Огледайте пазара

Това, което хората споделят в интервюта, както и това, което споделят в проучвания всъщност може да не се покрива с реалността. Причината не е в това, че някой иска да излъже относно начините си на пазаруване, а просто понякога очакванията на хората са различни от това, което всъщност те правят. Освен всичко друго, някои клиенти може да не знаят как се използва даден продукт и да се притесняват да попитат. Наблюденията на пазара по този начин се отнасят само до момента, в който се правят.

Интервюта лице в лице

Ако слушате от какво имат нужда хората, това ще ви даде най-точна информация за техните нужди и ще можете да насочите усилията си в тази посока. За да получите добра информация, трябва да сте подготвили добре построени въпроси. Информацията от интервюта, заедно с информацията от наблюденията на пазара може да бъде съчетана и да получите добра представа как да работите. Оставете вашите клиенти да ви водят напред.

Отделни групи

Малките групи от хора със сходни търсения могат да оформят една добра картина за това коя група от хора от какво има нужда. От вас се иска само да им предложите решението на проблема. Няколко човека с един и същи проблем оформят добра бизнес възможност.

Въпросници за проучване на пазара

Това е един от най-използваните методи за проучване на пазара. В него хората вземат участие, като отговарят на въпроси, свързани с продуктите и по този начин фирмата определя търсенето на хората. Около половината от въпросите се задават лице в лице, по телефона, малко по-малко разпространен е метода на задаване на въпроси чрез и-мейл или уеб проучвания, а проучванията чрез пощенски писма вече са почти напълно забравени.

Интервюирането на хора изисква много позитивност, любезност и способност за добро изразяване у човека, който задава въпросите. По принцип, въпросите зададени лично към клиента, с обръщение по име, имат много по-добра успеваемост. За да бъде успешно едно проучване, то трябва да има и максимално малко въпроси, зададени кратко и ясно. Не е необходимо да включвате всеки потенциален клиент в проучването си, вместо това изберете един или двама човека, които добре представят цяла група от хора със сходни изисквания и търсения.

Тестване на пазара

Най-доброто, което можете да постигнете в началната фаза на развитието на фирмата е, да намерите хора, които да използват продуктите ви преди да сте вложили прекалено много пари и усилия за отварянето на фирмата ви. Продавайте в ограничен район или малка секция от услугите или продуктите, с които разполагате.

Може да се наложи да дадете малка сума пари, за да започнете да предлагате продукта или услугата си. след като сте намерили малък кръг от щастливи клиенти, можете да увеличите малко разходите си, за да достигнете до малко повече хора.

В началото търсете клиенти, които имат малки изисквания и вие можете да ги посрещнете и да им дадете това, което търсят.

Като цяло проучването на пазара дава ясна представа на стартиращите фирми в много направления – как да започнат, как да разширят бизнеса си и да подобрят услугите и продуктите си.

83 Comments to “Имате бизнес идея – тествайте я първо”

 1. GlucoTrust is a revolutionary blood sugar support solution that eliminates the underlying causes of type 2 diabetes and associated health risks.

 2. Erec Prime is a cutting-edge male enhancement formula with high quality raw ingredients designed to enhance erection quality and duration

 3. Boostaro increases blood flow to the reproductive organs, leading to stronger and more vibrant erections. It provides a powerful boost that can make you feel like you’ve unlocked the secret to firm erections

 4. FitSpresso stands out as a remarkable dietary supplement designed to facilitate effective weight loss. Its unique blend incorporates a selection of natural elements including green tea extract, milk thistle, and other components with presumed weight loss benefits.

 5. Aizen Power is a dietary supplement for male enhancement sexual health that is designed to help enhance men’s sexual performance and improve overall health.

 6. Be The Ruthless Man In Bed That She Craves For. Be The Master Of Lovemaking Activity Just In A Month And Perform Like The Actor You See In

 7. Neotonics is an essential probiotic supplement that works to support the microbiome in the gut and also works as an anti-aging formula. The formula targets the cause of the aging of the skin.

 8. EyeFortin is a natural vision support formula crafted with a blend of plant-based compounds and essential minerals. It aims to enhance vision clarity, focus, and moisture balance.

 9. The Quietum Plus supplement promotes healthy ears, enables clearer hearing, and combats tinnitus by utilizing only the purest natural ingredients. Supplements are widely used for various reasons, including boosting energy, lowering blood pressure, and boosting metabolism.

 10. Glucofort Blood Sugar Support is an all-natural dietary formula that works to support healthy blood sugar levels. It also supports glucose metabolism. According to the manufacturer, this supplement can help users keep their blood sugar levels healthy and within a normal range with herbs, vitamins, plant extracts, and other natural ingredients.

 11. Dentitox Pro is a liquid dietary solution created as a serum to support healthy gums and teeth. Dentitox Pro formula is made in the best natural way with unique, powerful botanical ingredients that can support healthy teeth.

 12. Endo Pump Male Enhancement is a dietary supplement designed to assist men improve their sexual performance. This natural formula contains a potent blend of herbs and nutrients that work together to improve blood flow

 13. Gorilla Flow is a non-toxic supplement that was developed by experts to boost prostate health for men. It’s a blend of all-natural nutrients, including Pumpkin Seed Extract Stinging Nettle Extract, Gorilla Cherry and Saw Palmetto, Boron, and Lycopene.

 14. GlucoCare is a natural and safe supplement for blood sugar support and weight management. It fixes your metabolism and detoxifies your body.

 15. Nervogen Pro, A Cutting-Edge Supplement Dedicated To Enhancing Nerve Health And Providing Natural Relief From Discomfort. Our Mission Is To Empower You To Lead A Life Free From The Limitations Of Nerve-Related Challenges. With A Focus On Premium Ingredients And Scientific Expertise.

 16. SonoVive™ is an all-natural supplement made to address the root cause of tinnitus and other inflammatory effects on the brain and promises to reduce tinnitus, improve hearing, and provide peace of mind.

 17. Introducing FlowForce Max, a solution designed with a single purpose: to provide men with an affordable and safe way to address BPH and other prostate concerns. Unlike many costly supplements or those with risky stimulants, we’ve crafted FlowForce Max with your well-being in mind. Don’t compromise your health or budget – choose FlowForce Max for effective prostate support today!

 18. Neurodrine is a fantastic dietary supplement that protects your mind and improves memory performance. It can help you improve your focus and concentration.

 19. Amiclear is a dietary supplement designed to support healthy blood sugar levels and assist with glucose metabolism. It contains eight proprietary blends of ingredients that have been clinically proven to be effective.

 20. SynoGut is an all-natural dietary supplement that is designed to support the health of your digestive system, keeping you energized and active.

 21. Claritox Pro™ is a natural dietary supplement that is formulated to support brain health and promote a healthy balance system to prevent dizziness, risk injuries, and disability. This formulation is made using naturally sourced and effective ingredients that are mixed in the right way and in the right amounts to deliver effective results.

 22. TerraCalm is an antifungal mineral clay that may support the health of your toenails. It is for those who struggle with brittle, weak, and discoloured nails. It has a unique blend of natural ingredients that may work to nourish and strengthen your toenails.

 23. TropiSlim is a unique dietary supplement designed to address specific health concerns, primarily focusing on weight management and related issues in women, particularly those over the age of 40. TropiSlim targets a unique concept it refers to as the “menopause parasite” or K-40 compound, which is purported to be the root cause of several health problems, including unexplained weight gain, slow metabolism, and hormonal imbalances in this demographic.

 24. Cortexi is an effective hearing health support formula that has gained positive user feedback for its ability to improve hearing ability and memory. This supplement contains natural ingredients and has undergone evaluation to ensure its efficacy and safety. Manufactured in an FDA-registered and GMP-certified facility, Cortexi promotes healthy hearing, enhances mental acuity, and sharpens memory.

 25. ProDentim is a nutritional dental health supplement that is formulated to reverse serious dental issues and to help maintain good dental health.

 26. Sight Care is a daily supplement proven in clinical trials and conclusive science to improve vision by nourishing the body from within. The Sight Care formula claims to reverse issues in eyesight, and every ingredient is completely natural.

 27. While improving eyesight isn’t often the goal of consumers who wear their glasses religiously, it doesn’t mean they’re stuck where they are.

 28. Serolean a revolutionary weight loss supplement, zeroes in on serotonin—the key neurotransmitter governing mood, appetite, and fat storage.

 29. Elevate your vitality with Alpha Tonic – the natural solution to supercharge your testosterone levels. When you follow our guidance, experience improved physical performance

 30. AquaPeace is the most in-demand ear health supplement on the market. Owing to its natural deep-sea formula and nutritious nature, it has become an instant favorite of everyone who is struggling with degraded or damaged ear health.

 31. ReFirmance is an outstanding lift serum that highly supports skin firmness and elasticity, smooths the presence of wrinkles, and provides deep rejuvenation properties.

 32. Your posts are always so relatable and relevant to my life It’s like you know exactly what I need to hear at the right time

 33. Your blog post was really enjoyable to read, and I appreciate the effort you put into creating such great content. Keep up the great work!

 34. I just wanted to take a moment to say how much I appreciate your blog posts. They’re always well-written, informative, and keep me coming back for more. Keep up the great work!

 35. LeanBiome is also unique in that it is caffeine-free, making it a safe and effective choice for those who are sensitive to caffeine. The product is easy to incorporate into your daily routine and can be taken with or without food. With regular use, LeanBiome can help to support healthy weight loss, reduce belly fat, and improve overall gut health.

 36. Introducing Alpilean, a revolutionary weight loss solution dedicated to assisting you in shedding those unwanted pounds through a safe and organic approach. This exceptional supplement is meticulously crafted to synchronize with your body’s innate metabolism, elevating fat-burning capabilities while effectively curbing your appetite. The cornerstone of Alpilean’s success lies in its potent component, alpha-lipoic acid, a remarkable antioxidant renowned for its ability to foster weight loss by enhancing insulin sensitivity and decreasing glucose absorption within the body. Embrace Alpilean and embark on a transformative journey towards a healthier and more vibrant you.

 37. Sumatra Slim Belly Tonic is a unique weight loss supplement that sets itself apart from others in the market. Unlike other supplements that rely on caffeine and stimulants to boost energy levels, Sumatra Slim Belly Tonic takes a different approach. It utilizes a blend of eight natural ingredients to address the root causes of weight gain. By targeting inflammation and improving sleep quality, Sumatra Slim Belly Tonic provides a holistic solution to weight loss. These natural ingredients not only support healthy inflammation but also promote better sleep, which are crucial factors in achieving weight loss goals. By addressing these underlying issues, Sumatra Slim Belly Tonic helps individuals achieve sustainable weight loss results.

 38. Sumatra Slim Belly Tonic takes pride in its manufacturing process, ensuring that every batch is produced in FDA-approved and GMP-certified facilities. This means that each and every bottle of Sumatra Slim Belly Tonic meets the highest standards of quality and safety. You can trust that you are getting a product that has undergone strict quality control measures and is backed by scientific research.

 39. Prostadine helps clear out inflammation in the prostate.Prostadine claims the root cause of most prostate issues is due to the accumulation of toxic mineral buildup due to hard water. When unchecked, this toxic buildup leads to inflammation in the prostate and the rest of your urinary tract. This impairs your ability to urinate, ejaculate, and produce hormones needed for your overall health.

 40. What makes Sumatra Slim Belly Tonic even more unique is its inspiration from the beautiful Indonesian island of Sumatra. This supplement incorporates ingredients that are indigenous to this stunning island, including the exotic blue spirulina. How amazing is that? By harnessing the power of these rare and natural ingredients, Sumatra Slim Belly Tonic provides you with a weight loss solution that is both effective and enchanting.

 41. This is such an informative and well-written post! I learned a lot from reading it and will definitely be implementing some of these tips in my own life

 42. GlucoTrust is a natural supplement that is designed to help individuals with diabetes regulate their blood sugar levels. The supplement is primarily composed of organic ingredients that have been shown to be effective in managing blood sugar levels. One of the key benefits of GlucoTrust is that it helps the body convert food into energy, which can prevent blood sugar spikes.

 43. Sugar Defender orchestrates a reduction in blood sugar levels through multifaceted pathways. Its initial impact revolves around enhancing insulin sensitivity, optimizing the body’s efficient use of insulin, ultimately leading to a decrease in blood sugar levels. This proactive strategy works to prevent the storage of glucose as fat, mitigating the risk of developing type 2 diabetes.

 44. I have been struggling with this issue for a while and your post has provided me with much-needed guidance and clarity Thank you so much

 45. Sugar Defender’s prowess in managing blood sugar is deeply rooted in its exceptional blend of natural ingredients, each playing a distinct role that contributes to the overall success of the supplement. Here are some noteworthy positive impacts of the Sugar Defender Ingredients blend:

 46. I have been struggling with this issue for a while and your post has provided me with much-needed guidance and clarity Thank you so much

 47. Alpilean, a remarkable natural weight loss supplement, harnesses the power of exceptional components sourced from the pristine Alps. These potent substances work synergistically to invigorate your metabolism, incinerate fat, and foster cardiovascular well-being. Remarkably, Alpilean aids in appetite control, effectively curbing cravings for unhealthy foods, thereby facilitating a wholesome and sustainable weight loss journey. Rest assured, the formula is free from any potentially harmful chemicals or additives, having undergone rigorous safety testing. Its unparalleled blend of nutrients renders it an advantageous choice for individuals aspiring to shed weight while elevating their overall health and well-being.

 48. Red Boost comes with a 180-day, 100% money-back guarantee, which means that customers have 180 days from the date of purchase to try the product and see if it works for them. Within this time frame, they can ask for a full refund if they are not happy with the results.

 49. Fluxactive Complete is a completely natural nutritional supplement designed specifically for men of all ages who want to improve their prostate and reproductive health.

 50. Wow, I had never thought about it in that way before You have really opened my eyes to a new perspective Keep up the great work!

 51. Your honesty and vulnerability in sharing your personal experiences is truly admirable It takes courage to open up and I applaud you for it

 52. Sugar Defender orchestrates a reduction in blood sugar levels through multifaceted pathways. Its initial impact revolves around enhancing insulin sensitivity, optimizing the body’s efficient use of insulin, ultimately leading to a decrease in blood sugar levels. This proactive strategy works to prevent the storage of glucose as fat, mitigating the risk of developing type 2 diabetes.

 53. Sugar Defender’s prowess in managing blood sugar is deeply rooted in its exceptional blend of natural ingredients, each playing a distinct role that contributes to the overall success of the supplement. Here are some noteworthy positive impacts of the Sugar Defender Ingredients blend:

 54. Sugar Defender stands as a beacon of natural, side-effect-free blood sugar support. Crafted from a blend of pure, plant-based ingredients, this formula not only helps regulate blood sugar levels but also empowers you on your journey to weight loss, increased vitality, and overall life improvement.

 55. Sugar Defender introduces a meticulously curated ensemble of eight key ingredients, each strategically selected to champion healthy blood sugar levels and facilitate weight loss. These ingredients collaborate to enhance the supplement’s effectiveness through diverse mechanisms, including energy elevation, fat burning, and metabolism stimulation, all while providing direct support for maintaining healthy blood glucose levels. Here is an insightful overview of each ingredient along with its purported functionality according to the manufacturer:

 56. Metanail is an effective solution specifically formulated to combat toenail fungus and brittle nails. Its exceptional effectiveness stems from its ability to target the primary culprit behind toenail fungus, known as T. Rubrum.

 57. I appreciate how well-researched and detailed your posts are It’s evident that you put a lot of time and effort into providing valuable information to your readers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *