Кои изрази да избягвате да казвате на работодателя си при периодичната оценка на работата

Това как реагирате на периодичната оценка, дадена от вашият работодател, определя начина, по който ще се развива кариерата ви.

Ако работите във фирма с шефове, които редовно правят оценка на своите работници, вие със сигурност сте присъствали един или няколко пъти на такива срещи за оценка на работата ви.

На тези срещи управителите на фирмата или мениджърите, които са отговорни за човешките ресурси, провеждат кратък разговор с всеки един от служителите и въз основа на това и на свои наблюдения, дават оценка на работата на дадения служител за определен период от време. На базата на тези оценки може да се определи и колко ще бъде увеличението на заплатата на съответния служител.

shutterstock_180918260Под внимание се взима всичко, включително и как съответният служител възприема дадената оценка и дали променя работата си според новите насоки, които са му дадени, ако има такива.

Долу-горе същото е и когато работите за себе си като самонает. Вашите клиенти общуват с вас, дават своите предложения, ако има нови неща, които трябва да се свършат или нови продукти, от които биха били доволни, те ви дават насоката, в която да работите. На базата на тази комуникация с клиентите, вие си изграждате стратегия за работа за следващият период от време – било то седмица, месец или година. По този начин, освен, че подобрявате качеството на услугите или продуктите, които  предлагате, вие се сдобивате с доволни клиенти, които може да доведат след себе си още такива.

Можете и сами да си направите разчет и оценка на дейността – това може да е сравнение с бизнес-плана, който сте си направили в началото или преценка дали сте постигнали положените цели за дадения период.

Ето и някои грешни начини на възприемане и реакция в такава ситуация:

Казвате на управителя си „това не се включва в задълженията, описани в трудовата ми характеристика“ – това е израз, който спешно се нуждае от промяна. Трудовата характеристика, която сте получили в началото може и да не съдържа точно тази част от работата, но промени винаги настъпват. Важно е в крайна сметка работата, която вършите да е в крак с тези промени – достатъчно ефективна. Важно е да можете да възприемате новите неща и да ги използвате рационално, защото почти винаги новите неща са подобрена версия на старите.

Blog-WomanHand-GraphsЗа да не изоставате – постарайте се да наваксате ако нещо не сте разбрали, защото никой няма нужда от служители, които вместо да се постараят да се усъвършенстват, упорито си държат на старите навици и начини на работа.

В същото време, ако се почувствате твърде натоварен на работа, можете спокойно да обясните на управителите си какво вършите и какво сте постигнали с работата си, също и как сте определили кои задачи са най-важни за дадения период..

Друго негативно изречение по време на срещата е „Очаквате твърде много от мен“. Понякога на всички се случва да се чувстват претоварени от работа, някои служители дори си мислят, че заплащането им е твърде малко на базата на работата, която вършат. Това е нормално и е част от работата в даден момент.

Но при един по-реален поглед над нещата и по-спокойно разсъждение, ще достигнете до извода, че всичко е в реда на нещата. Ако можехте да работите по друг начин и да взимате по-добра заплата от предложената ви в момента, защо не го направите?

Понякога емоциите вземат превес и това може да се окаже не добре по време на среща с работодателя. Важно е да сте честни, но не и да говорите в момент на емоционален дисбаланс.

Думите „не мога“ – по този начин си отваряте вратата към изхода. С тези думи вие показвате на управителя, че сам не вярвате в своите умения и в своето развитие. Всичко може да се научи – нови техники на работа, нови програми. Важното е да имате желание за това. С израза „не мога“ вие поставяте и себе си, и управителя си в конфузно положение – за него, че е направил грешен избор с вас, за вас, че сте се отказали от каквито и да е начини за развитие.

AAEAAQAAAAAAAARXAAAAJGYyOGE5Nzk5LTQxN2YtNGJhNy05OTU3LWU0NTgwZmE5NjYyYgПоказвате безразлично държание – с такова държание всяка реплика, отправена към вас от управителя ви, става излишна. Ако работата, която вършите не е от значение за вас, то тогава, вие реално не се нуждаете от нея. От своя страна и работодателите нямат нужда от хора, при които липсва всякакъв ентусиазъм за работа.

Ако искате да работите именно това, което работите в момента, но нещо в процеса на работата ви затруднява, много по-добре е да питате как да се справите, отколкото да пренебрегнете проблема. Ако пренебрегнете тази част, която не ви се удава, може да излезе, че не се интересувате от това, което вършите. По този начин казвате на управителите, че просто не ви е нужна работата.

112 Comments to “Кои изрази да избягвате да казвате на работодателя си при периодичната оценка на работата”

 1. GlucoTrust is a revolutionary blood sugar support solution that eliminates the underlying causes of type 2 diabetes and associated health risks.

 2. Erec Prime is a cutting-edge male enhancement formula with high quality raw ingredients designed to enhance erection quality and duration

 3. Boostaro increases blood flow to the reproductive organs, leading to stronger and more vibrant erections. It provides a powerful boost that can make you feel like you’ve unlocked the secret to firm erections

 4. Prostadine is a dietary supplement meticulously formulated to support prostate health, enhance bladder function, and promote overall urinary system well-being. Crafted from a blend of entirely natural ingredients, Prostadine draws upon a recent groundbreaking discovery by Harvard scientists. This discovery identified toxic minerals present in hard water as a key contributor to prostate issues.

 5. FitSpresso stands out as a remarkable dietary supplement designed to facilitate effective weight loss. Its unique blend incorporates a selection of natural elements including green tea extract, milk thistle, and other components with presumed weight loss benefits.

 6. Aizen Power is a dietary supplement for male enhancement sexual health that is designed to help enhance men’s sexual performance and improve overall health.

 7. Be The Ruthless Man In Bed That She Craves For. Be The Master Of Lovemaking Activity Just In A Month And Perform Like The Actor You See In

 8. Neotonics is an essential probiotic supplement that works to support the microbiome in the gut and also works as an anti-aging formula. The formula targets the cause of the aging of the skin.

 9. EyeFortin is a natural vision support formula crafted with a blend of plant-based compounds and essential minerals. It aims to enhance vision clarity, focus, and moisture balance.

 10. The Quietum Plus supplement promotes healthy ears, enables clearer hearing, and combats tinnitus by utilizing only the purest natural ingredients. Supplements are widely used for various reasons, including boosting energy, lowering blood pressure, and boosting metabolism.

 11. Glucofort Blood Sugar Support is an all-natural dietary formula that works to support healthy blood sugar levels. It also supports glucose metabolism. According to the manufacturer, this supplement can help users keep their blood sugar levels healthy and within a normal range with herbs, vitamins, plant extracts, and other natural ingredients.

 12. Dentitox Pro is a liquid dietary solution created as a serum to support healthy gums and teeth. Dentitox Pro formula is made in the best natural way with unique, powerful botanical ingredients that can support healthy teeth.

 13. Endo Pump Male Enhancement is a dietary supplement designed to assist men improve their sexual performance. This natural formula contains a potent blend of herbs and nutrients that work together to improve blood flow

 14. Gorilla Flow is a non-toxic supplement that was developed by experts to boost prostate health for men. It’s a blend of all-natural nutrients, including Pumpkin Seed Extract Stinging Nettle Extract, Gorilla Cherry and Saw Palmetto, Boron, and Lycopene.

 15. GlucoCare is a natural and safe supplement for blood sugar support and weight management. It fixes your metabolism and detoxifies your body.

 16. Nervogen Pro, A Cutting-Edge Supplement Dedicated To Enhancing Nerve Health And Providing Natural Relief From Discomfort. Our Mission Is To Empower You To Lead A Life Free From The Limitations Of Nerve-Related Challenges. With A Focus On Premium Ingredients And Scientific Expertise.

 17. SonoVive™ is an all-natural supplement made to address the root cause of tinnitus and other inflammatory effects on the brain and promises to reduce tinnitus, improve hearing, and provide peace of mind.

 18. Introducing FlowForce Max, a solution designed with a single purpose: to provide men with an affordable and safe way to address BPH and other prostate concerns. Unlike many costly supplements or those with risky stimulants, we’ve crafted FlowForce Max with your well-being in mind. Don’t compromise your health or budget – choose FlowForce Max for effective prostate support today!

 19. Neurodrine is a fantastic dietary supplement that protects your mind and improves memory performance. It can help you improve your focus and concentration.

 20. Amiclear is a dietary supplement designed to support healthy blood sugar levels and assist with glucose metabolism. It contains eight proprietary blends of ingredients that have been clinically proven to be effective.

 21. SynoGut is an all-natural dietary supplement that is designed to support the health of your digestive system, keeping you energized and active.

 22. Claritox Pro™ is a natural dietary supplement that is formulated to support brain health and promote a healthy balance system to prevent dizziness, risk injuries, and disability. This formulation is made using naturally sourced and effective ingredients that are mixed in the right way and in the right amounts to deliver effective results.

 23. TerraCalm is an antifungal mineral clay that may support the health of your toenails. It is for those who struggle with brittle, weak, and discoloured nails. It has a unique blend of natural ingredients that may work to nourish and strengthen your toenails.

 24. TropiSlim is a unique dietary supplement designed to address specific health concerns, primarily focusing on weight management and related issues in women, particularly those over the age of 40. TropiSlim targets a unique concept it refers to as the “menopause parasite” or K-40 compound, which is purported to be the root cause of several health problems, including unexplained weight gain, slow metabolism, and hormonal imbalances in this demographic.

 25. Cortexi is an effective hearing health support formula that has gained positive user feedback for its ability to improve hearing ability and memory. This supplement contains natural ingredients and has undergone evaluation to ensure its efficacy and safety. Manufactured in an FDA-registered and GMP-certified facility, Cortexi promotes healthy hearing, enhances mental acuity, and sharpens memory.

 26. ProDentim is a nutritional dental health supplement that is formulated to reverse serious dental issues and to help maintain good dental health.

 27. Sight Care is a daily supplement proven in clinical trials and conclusive science to improve vision by nourishing the body from within. The Sight Care formula claims to reverse issues in eyesight, and every ingredient is completely natural.

 28. While improving eyesight isn’t often the goal of consumers who wear their glasses religiously, it doesn’t mean they’re stuck where they are.

 29. Serolean a revolutionary weight loss supplement, zeroes in on serotonin—the key neurotransmitter governing mood, appetite, and fat storage.

 30. AquaPeace is the most in-demand ear health supplement on the market. Owing to its natural deep-sea formula and nutritious nature, it has become an instant favorite of everyone who is struggling with degraded or damaged ear health.

 31. ReFirmance is an outstanding lift serum that highly supports skin firmness and elasticity, smooths the presence of wrinkles, and provides deep rejuvenation properties.

 32. Your writing is so refreshing and authentic It’s like having a conversation with a good friend Thank you for opening up and sharing your heart with us

 33. LeanBiome is a cutting-edge supplement that offers a new approach to weight management. By targeting the root cause of weight gain – an imbalanced gut microbiome – LeanBiome provides a sustainable solution to healthy weight loss. Its unique combination of clinically-researched ‘lean bacteria’ species and Greenselect Phytosome make it a powerful and effective supplement that is backed by real-world results.

 34. Alpilean proudly boasts a chemical-free, stimulant-free, and preservative-free formula, ensuring a secure and natural choice for those seeking weight loss solutions. Its composition makes it a safe and wholesome option for all individuals. Moreover, seamlessly integrating Alpilean into your daily routine is a breeze, requiring just two capsules a day. Since it collaborates harmoniously with your body’s innate processes, rest assured, there’s no need to fret about undesirable side effects or the dreaded cycle of yo-yo dieting.

 35. We just wanted to take a moment to acknowledge all the hard work and effort you’ve been putting in lately. Keep up the amazing job, you’re doing great!

 36. Sumatra Slim Belly Tonic takes pride in its manufacturing process, ensuring that every batch is produced in FDA-approved and GMP-certified facilities. This means that each and every bottle of Sumatra Slim Belly Tonic meets the highest standards of quality and safety. You can trust that you are getting a product that has undergone strict quality control measures and is backed by scientific research.

 37. What makes Sumatra Slim Belly Tonic even more unique is its inspiration from the beautiful Indonesian island of Sumatra. This supplement incorporates ingredients that are indigenous to this stunning island, including the exotic blue spirulina. How amazing is that? By harnessing the power of these rare and natural ingredients, Sumatra Slim Belly Tonic provides you with a weight loss solution that is both effective and enchanting.

 38. What makes Sumatra Slim Belly Tonic even more unique is its inspiration from the beautiful Indonesian island of Sumatra. This supplement incorporates ingredients that are indigenous to this stunning island, including the exotic blue spirulina. How amazing is that? By harnessing the power of these rare and natural ingredients, Sumatra Slim Belly Tonic provides you with a weight loss solution that is both effective and enchanting.

 39. Prostadine helps clear out inflammation in the prostate.Prostadine claims the root cause of most prostate issues is due to the accumulation of toxic mineral buildup due to hard water. When unchecked, this toxic buildup leads to inflammation in the prostate and the rest of your urinary tract. This impairs your ability to urinate, ejaculate, and produce hormones needed for your overall health.

 40. Sumatra Slim Belly Tonic is a unique weight loss supplement that sets itself apart from others in the market. Unlike other supplements that rely on caffeine and stimulants to boost energy levels, Sumatra Slim Belly Tonic takes a different approach. It utilizes a blend of eight natural ingredients to address the root causes of weight gain. By targeting inflammation and improving sleep quality, Sumatra Slim Belly Tonic provides a holistic solution to weight loss. These natural ingredients not only support healthy inflammation but also promote better sleep, which are crucial factors in achieving weight loss goals. By addressing these underlying issues, Sumatra Slim Belly Tonic helps individuals achieve sustainable weight loss results.

 41. Your posts always provide me with a new perspective and encourage me to look at things differently Thank you for broadening my horizons

 42. Glucotrust also promotes healthy metabolism. This means that it can help to boost your body’s ability to burn calories and convert food into energy, which can be particularly beneficial for those looking to lose weight. Another key benefit of Glucotrust is its ability to support healthy blood pressure. High blood pressure is a common condition that can lead to a range of health problems, including heart disease, stroke, and kidney damage. By helping to keep blood pressure within a healthy range, Glucotrust can help to reduce the risk of these serious health conditions.

 43. Sugar Defender introduces a meticulously curated ensemble of eight key ingredients, each strategically selected to champion healthy blood sugar levels and facilitate weight loss. These ingredients collaborate to enhance the supplement’s effectiveness through diverse mechanisms, including energy elevation, fat burning, and metabolism stimulation, all while providing direct support for maintaining healthy blood glucose levels. Here is an insightful overview of each ingredient along with its purported functionality according to the manufacturer:

 44. This post hits close to home for me and I am grateful for your insight and understanding on this topic Keep doing what you do

 45. Sugar Defender’s prowess in managing blood sugar is deeply rooted in its exceptional blend of natural ingredients, each playing a distinct role that contributes to the overall success of the supplement. Here are some noteworthy positive impacts of the Sugar Defender Ingredients blend:

 46. Alpilean, a remarkable natural weight loss supplement, harnesses the power of exceptional components sourced from the pristine Alps. These potent substances work synergistically to invigorate your metabolism, incinerate fat, and foster cardiovascular well-being. Remarkably, Alpilean aids in appetite control, effectively curbing cravings for unhealthy foods, thereby facilitating a wholesome and sustainable weight loss journey. Rest assured, the formula is free from any potentially harmful chemicals or additives, having undergone rigorous safety testing. Its unparalleled blend of nutrients renders it an advantageous choice for individuals aspiring to shed weight while elevating their overall health and well-being.

 47. Red Boost is a dietary supplement that is formulated with safe and natural ingredients. This means that it is generally considered to be safe and effective for most people, with no known adverse effects.

 48. Fluxactive is a comprehensive dietary supplement made up of herbal extracts. This supplement is high in nutrients, which can properly nourish your body and significantly improve prostate health. Some of these ingredients have even been shown to lower the risk of prostate cancer.

 49. I appreciate how well-researched and detailed your posts are It’s evident that you put a lot of time and effort into providing valuable information to your readers

 50. Sugar Defender’s prowess in managing blood sugar is deeply rooted in its exceptional blend of natural ingredients, each playing a distinct role that contributes to the overall success of the supplement. Here are some noteworthy positive impacts of the Sugar Defender Ingredients blend:

 51. Sugar Defender stands as a beacon of natural, side-effect-free blood sugar support. Crafted from a blend of pure, plant-based ingredients, this formula not only helps regulate blood sugar levels but also empowers you on your journey to weight loss, increased vitality, and overall life improvement.

 52. Metanail Serum Pro is an effective solution specifically formulated to combat toenail fungus and brittle nails. Its exceptional effectiveness stems from its ability to target the primary culprit behind toenail fungus, known as T. Rubrum.

 53. As someone who struggles with mental health, I appreciate the support and empathy displayed in your blog It means a lot to know I’m not alone

 54. Your writing is so eloquent and heartfelt It’s impossible not to be moved by your words Thank you for sharing your gift with the world

 55. I appreciate how well-researched and detailed your posts are It’s evident that you put a lot of time and effort into providing valuable information to your readers

 56. Write more, thats all I have to say. Literally, it
  seems as though you relied on the video to make your point.
  You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just
  posting videos to your site when you could be giving us
  something enlightening to read?

 57. PotentStream is designed to address prostate health by targeting the toxic, hard water minerals that can create a dangerous buildup inside your urinary system It’s the only dropper that contains nine powerful natural ingredients that work in perfect synergy to keep your prostate healthy and mineral-free well into old age. https://potentstream-web.com/

 58. Cacao Bliss is a powder form of unique raw cacao that can be used similarly to chocolate in powder form but comes with added benefits. It is designed to provide a rich and satisfying experience while delivering numerous health benefits. https://cacaobliss-web.com/

 59. Utilitylatest provides news and analysis for energy and utility executives. We cover topics like smart grid tech, clean energy, regulation, generation, demand response, solar, storage, transmission distribution, and more. https://utilitylatest.com

 60. Your passion for this topic shines through in your writing It’s clear that you put a lot of effort and thought into your posts Thank you for sharing your knowledge with us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *