Ще намалят ли работодателите заплащането за извънреден труд и платените уикенди

Работодателите ще намалят заплащането за извънреден труд и платените уикенди, като резултат от въвеждането на минимална работна заплата, достатъчна за живеене.

"Националната работна заплата за живеене“ ще влезе в сила през следващия месец и ще се прилага за работници на възраст 24 и повече години.
“Националната работна заплата за живеене“ ще влезе в сила през следващия месец и ще се прилага за работници на възраст 24 и повече години.

 

През април 2016 година във Великобритания ще бъде въведена като задължителна National Living Wage – което представлява минимална заплата, достатъчна за издръжка на човек. Тя ще стартира от 7.20 паунда на час, а към 2020 година трябва да достигне 9,00 паунда за час. До този момент термина “National Living Wage” не е представлявал законово изискване, а е бил просто показател, използван от Комисията по въпросите с ниското заплащане на труда.

За сравнение, през 2015 година минималната заплата в Англия (National Minimum Wage) представлява 6.50 паунда на час, за работниците над 21 години. Докато “National Living Wage” ще важи за работниците над 25 години. По-младите сътрудници във фирмите, както и преди ще имат право само на минималната заплата.

Тези промени накараха работодателите да обмислят възможност за намаляне на заплащането за извънреден труд и намаляване на дела на платените уикенди, за да си възстановят допълнителните разходи, свързани с новата национална работна заплата за издръжката на един човек, се казва в доклад на Manpower.

Едно изследване на работодателите показва, че работниците, които отговарят на изискванията за работна заплата, която е с 50 пенса на час по-висока от минималната работна заплата (£6.70 на час), ще усетят малка разлика в своите платени пакети след като бизнесите са направили икономии в други области.

Притеснен бизнес

Според Manpower докато повечето райони на страната и повечето сектори продължават да наемат повече персонал, фирмите са загрижени, че гласуването за напускане на ЕС ще направи по-трудно наемането на чуждестранни работници.

Джеймс Хик, директор на Manpower, казва: “Британските фирми продължават да създават възможности за работа, които са помогнали на Великобритания по време на финансовата криза от 2008 г..

“Но работодателите разчитат на свободното движение на хора в рамките на Европа, за да намерят тези с най-необходимите умения. Последните статистически данни за заетостта показват, че от 521,000 работни места, създадени в последните 12 месеца, 215 000 са били запълнени от хора от други страни от ЕС“.

Повечето анкети, свързани с нагласите на бизнеса спрямо излизането на страната от ЕС показват голямо мнозинство против. Социологическо проучване, проведено миналата година сред британските търговски камари показа 67% вот в полза на оставането на страната в рамките на ЕС.

Хик казва още и, че безработицата е на най-ниското си ниво от 2006 г. насам, а броят на свободните работни места расте и е нереалистично да се предполага, че има застой в пазара на труда.

“Ние вече сме чували, че някои от големите работодатели във Великобритания планират да прехвърлят висококачествени работни места от Великобритания към други държави в случай, че страната напусне ЕС – например, HSBC заплаши да измести 1000 банкови работни места от Лондон в Париж, ако Великобритания напусне. Смятаме, че има реална опасност това да е само върхът на айсберга. ”

Страховете за загуба на работни места, когато Великобритания за първи път въведе минималната заплата през 1999 г., се оказаха преувеличени. Но много по-широкият обхват на промените сега, които ще включват около 10% от работната сила, изнервят някои анализатори. “Въвеждането на нова минимална заплата има потенциала да вдигне нивата на безработицата и да има истинска икономическа цена”, казва Филип Ръш, икономист от Nomura.

Бизнесите, които силно разчитат на евтината работна ръка, като супермаркетите и пъбовете са притеснени, докато организации против бедността смятат, че увеличението няма да компенсира орязването на социалните помощи.

Застрашени работни места

По-високата минимална заплата ще струва работни места, въпреки че Озбърн заяви, че ефектът ще е малък. Изчисленията са, че промяната ще доведе до покачване на безработицата с допълнителни 60 000 работни места и че работодателите ще започнат да предлагат по-малко работни часове. Икономическата производителност до 2020 г. ще бъде по-ниска с 0.1%, отколкото би била иначе.

Филип Ръш се опасява, че ефектът върху работните места и растежа може да е много по-голям и че е прекалено оптимистично просто да смята, че понеже при предишни случаи ефектът е бил ограничен, и сега ще е така.

Много ще зависи от това дали компаниите ще подобрят производителността си, така че да могат да си позволят по-скъпа работна ръка. Минимална заплата, която е близо до средната на национално равнище, също така дава малко място за маневри на бизнесите при орязването на трудовите възнаграждения вместо на работните места в случай на извънредна ситуация, както правеха по време на рецесията.

Веригата супермаркети Tesco, които са най-големият британски частен работодател, подкрепи новата минимална заплата. Но се появиха намеци, че други социални придобивки като платените почивки могат да бъдат преразгледани.

Институтът Resolution Foundation посочва, че съкращаването на социалните разходи няма да бъде компенсирано от увеличението на минималните заплати. Той изчислява, че приходите на двойка с три деца, която получава минимална заплата, ще бъдат с 350 паунда на година по-малко. “На много борещи се с бедността семейства ще отнеме години, преди да постигнат отново сегашната си позиция”, казват от института.

24 Comments to “Ще намалят ли работодателите заплащането за извънреден труд и платените уикенди”

 1. It is very difficult to read other people’s e-mails on the computer without knowing the password. But even though Gmail has high security, people know how to secretly hack into Gmail account. We will share some articles about cracking Gmail, hacking any Gmail account secretly without knowing a word.

 2. Your articles always make me think and reflect on my own life Thank you for prompting me to be introspective and make positive changes

 3. I am absolutely thrilled to introduce you to the incredible Sumatra Slim Belly Tonic! This powdered weight loss formula is like no other, featuring a powerful blend of eight natural ingredients that are scientifically linked to fat burning, weight management, and overall weight loss. Just imagine the possibilities! With Sumatra Slim Belly Tonic, you have the opportunity to finally achieve your weight loss goals and transform your body into the best version of yourself.

 4. Prostadine is an all-natural supplement designed to support prostate health and reduce the risk of developing an enlarged prostate. Unlike prescription drugs, Prostadine uses all-natural ingredients instead of dangerous drugs with nasty side effects.

 5. Prodentim is an all-natural dental support formula that is designed to promote optimal dental and oral health. It is composed of a unique blend of probiotics and nutrients that have been clinically researched and proven to support the health of teeth and gums. The product aims to repopulate the mouth with good bacteria, thereby restoring the natural balance of the oral microbiome. Prodentim is enriched with healthy strains of probiotics and essential nutrients that work together to improve oral health and prevent dental issues such as gum pain, inflammation, bad breath, and other dental conditions.

 6. Sumatra Slim Belly Tonic is a unique weight loss supplement that sets itself apart from others in the market. Unlike other supplements that rely on caffeine and stimulants to boost energy levels, Sumatra Slim Belly Tonic takes a different approach. It utilizes a blend of eight natural ingredients to address the root causes of weight gain. By targeting inflammation and improving sleep quality, Sumatra Slim Belly Tonic provides a holistic solution to weight loss. These natural ingredients not only support healthy inflammation but also promote better sleep, which are crucial factors in achieving weight loss goals. By addressing these underlying issues, Sumatra Slim Belly Tonic helps individuals achieve sustainable weight loss results.

 7. Your posts are always so relevant and well-timed It’s like you have a sixth sense for what your readers need to hear

 8. GlucoTrust is a natural supplement that is designed to help individuals with diabetes regulate their blood sugar levels. The supplement is primarily composed of organic ingredients that have been shown to be effective in managing blood sugar levels. One of the key benefits of GlucoTrust is that it helps the body convert food into energy, which can prevent blood sugar spikes.

 9. Puravive doesn’t just help you lose weight; it also boosts your metabolism, turning your body into a fat-burning machine. This means you not only lose weight but also feel more energetic and lively.

 10. I’ve come across many blogs, but this one truly stands out in terms of quality and authenticity Keep up the amazing work!

 11. I am blown away by the depth and detail in your posts Keep up the excellent work and thank you for sharing your knowledge with us

 12. Red Boost is a dietary supplement that is formulated with safe and natural ingredients. This means that it is generally considered to be safe and effective for most people, with no known adverse effects.

 13. Fluxactive Complete is an advanced natural prostate supplement designed to improve prostate health and overall well-being in men of all ages.

 14. This is such an informative and well-written post! I learned a lot from reading it and will definitely be implementing some of these tips in my own life

 15. Your positivity and enthusiasm are infectious I can’t help but feel uplifted and motivated after reading your posts

 16. From the insightful commentary to the captivating writing, every word of this post is top-notch. Kudos to the author for producing such fantastic content.

 17. Sugar Defender’s prowess in managing blood sugar is deeply rooted in its exceptional blend of natural ingredients, each playing a distinct role that contributes to the overall success of the supplement. Here are some noteworthy positive impacts of the Sugar Defender Ingredients blend:

 18. Sugar Defender transcends symptom-focused interventions, delving into the root causes of glucose imbalance. It stands as a dynamic formula that seamlessly aligns with the body’s intrinsic mechanisms, presenting a distinctive and holistic approach to enhancing overall well-being. Beyond a mere supplement, Sugar Defender emerges as a strategic ally in the pursuit of balanced health.

 19. Sugar Defender stands as a beacon of natural, side-effect-free blood sugar support. Crafted from a blend of pure, plant-based ingredients, this formula not only helps regulate blood sugar levels but also empowers you on your journey to weight loss, increased vitality, and overall life improvement.

 20. Metanail Total Cleanse is a nutritional supplement that complements the effects of Metanail Serum Pro in addressing toenail fungus problems. It is designed to work from the inside out, supporting immunity and aiding in the body’s natural detoxification processes. By taking two capsules daily, you can benefit from its deep action formula.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *