10 опорни точки при съставяне на договори във Великобритания

 

В тази статия са обяснени някои от ключовите моменти на английското договорно право. Всеки, който се занимава с бизнес трябва да се запознае с тези основни понятия.

Договорите се сключват във всяка фирма. Поводите за сключване на договор могат да са съвсем банални, като споразумението с млекопроизводителя за доставяне на мляко и вашето задължение да платите за него, или може да е поръчка, която сте направили на основен доставчик. Едно нещо е сигурно обаче –  вие в никакъв случай не желаете да разберете, че има проблем с вашия договор , а също така не бихте желали да пристъпите прага на съдебната зала с недоволен ответник на отсрещната страна.

Този текст е фокусиран върху английското договорно право, което споделя много общи черти и с други юрисдикции на обичайното право на Австралия, Нова Зеландия, Канада и Съединените щати. Въпреки това лицата, пребиваващи в тези страни винаги трябва да се ползват от правните съвети на местни професионалисти в областта.

1) Права по договора

Важно е да запомните, че само страните по договора могат да наложат условията на споразумението. Така например, ако г-жа Смит се съгласява да предостави кресло за кабинета на г-н Джоунс за 100 паунда, което ще бъде платено при доставка, г-жа Смит трябва да достави креслото, съгласно договорените условия. Г-н Джонсън, служителят на г-н Джоунс, който трябва да ползва креслото, не може да съди г-жа Смит, ако тя не успее да извърши доставката. Само г-н Джоунс може да съди г-жа Смит, за това че доставката на стола не е извършена.

2) Споразумение

Договорите трябва да съдържат права и задължения на страните, сключили споразумението. Например в замяна на това, че г-жа Смит е извършила доставка на кресло, г-н Джоунс се съгласява да заплати 100 паунда при доставката. Задължението е доставката на стола, а възнаграждението е 100 паунда. Ако няма взаимно споразумение, тогава няма договор. Например, ако господин Джоунс и съпругата му отидат на вечеря и  в края на вечерта гардеробиерът им  подава палтото, в замяна на което г-н Джунс му дава бакшиш, в размер на £10, това не се счита за договор. Никога не е имало никакво споразумение помежду им. Господин Джоунс просто е дал на гардеробиера £ 10 като подарък или бакшиш. Гардеробиерът не е извършил предварително уговорена услуга за £ 10.

Заплащането на дадена услуга би следвало да се извършва актуално във времето и не може да се осланя на “предишно споразумение”. Споразумението трябва да има икономическа стойност, за да бъдат налице договорни отношения.

3) Изключения от правилото за предишни споразумения

Има две изключения за предишно споразумение. Законът за размяна от 1882 г. предполага, че съществуващ дълг или задължение може да бъде добро средство за размяна. Например, ако една озеленяваща компания коси моравата в къщата на г-н Джонсън, а след седмица той им изпраща чек за 25 паунда по пощата, който е стойностно изражение на услугата. Той се е издължил, въпреки че косенето е извършено в минал период.

Съществува и едно общо изключение в бизнеса, което се базира на случаят, наречен Lampleigh и Braithwait. Това изключение представлява обезвъзмездяване под някаква форма на страната, към която е възникнало задължението.

4) Формалности

Вече съществуват много малко формалности, които се изискват от закона при съставяне на договор. Отпаднало е изискването всички договори да бъдат нотариално заверявани, а изискванията за подписване, подпечатване и извеждане с номера също не са задължителни.

Въпреки че е добра практика всички договори, свързани с дадена дейност да бъдат в писмен вид, това не е от съществено значение. Договорът може да бъде оформен устно от страните, които са се договорили за условията по телефона. Съществува очевиден недостатък  в „устното  договаряне”, а именно, че устно договорените условия могат да бъдат недоразбрани или неправилно изтълкувани от съответните страни. Това само по себе си може да доведе до проблеми. В случай, че се постигне споразумение по телефона или лично, винаги се счита за добрата практика договорените условия да бъдат приведени в писмен вид. Например хубаво е след устната уговорка, на отсрещната страна да бъде изпратен имейл или факс, в който се обобщава договореното, с изискването за потвърждение. За повечето рутинни споразумения тази практика е достатъчна и се признава за договор с описани условия.

5) Писмени договори

Има няколко вида договори, които трябва да бъдат в писмена форма. Например договорите, съдържащи условия за поръчителство. Поръчителството е споразумение, при което едната страна се съгласява да изплати дълга на друго физическо лице или дружество в случай, че третата страна не изпълни задълженията си по дълга. Договорите, свързани с продажбата, прехвърлянето, отдаването под лизинг или под наем на земя, винаги трябва да са в писмен вид. Друга често срещана ситуация, при която се изисква писмена фора е при договорите за възлагане или изключителна лицензия за определени права върху интелектуална собственост.

6) Подписи и упълномощени лица

Една от грешките, допускани често от повечето малки фирми, е договорът да бъде подписан от неподходящото служебно лице. От правна гледна точка, за да обвържете едно дружество с договор, той трябва да бъде подписан от лице, което има правомощия да го направи. Това обикновено е директорът на дружеството, упълномощен адвокат или управител. Прекалено често в нашия опит, малките фирми влизат в сделки, изпращайки писмен договор за подпис и не успяват да потвърдят, че лицето, с което преговарят, законно представлява компанията.

Също толкова важен момент е правилното изписване на  името на компанията както в споразумението, така и във всички фактури, които са подадени към данъчните. Може да изглежда незначителна подробност, но един собственик на малък бизнес например открива, че липсата на  думата „ограничена отговорност /Limited/“ в името на компанията, го държи лично отговорен за задълженията, които е направил. Съдът установява, че той извършва дейност от свое име като ABC Fashions, а не като ABC Fashions Limited. Такива грешки може да изглеждат малки, но същевременно могат да се окажат доста скъпи.

Когато се работи с местните власти, може да е необходимо да се положи печат на компанията на договора. От друга страна печатът на местен орган обвързва съответния местен орган, по същия начин, както ако бъдат положени подписите на членовете на борда на директорите на даден договор.

7) Правоспособност

Става въпрос за лицата, които имат право да представляват и подписват договори. В английското право  малолетно лице на възраст под 18 години, няма право да сключва договорно споразумение. Договорите, подписани от пияници, умствено болни, очевидно луди, могат да бъдат обявени за нищожни в съда. Интересното е, че непълнолетните, пияните, умствено болните и очевидно лудите могат да бъдат законно задължени да плащат за “необходимите артикули”, като храна, дрехи и вода. Въпреки това е най-добрата практика да се избегне сблъсък с такива лица, тъй като ще предостави на адвокатите възможност да оспорват и да предизвикат ненужна и скъпа правна дилема за бизнеса.

8) Стандартни сделки и типови формуляри

В случаите, когато бизнесът се занимава със “стандартни сделки”, е важно да се помни точно кои стандартни условия се прилагат към дадено споразумение. Например дружество „А“ влиза в договорни взаимоотношенияя с дружество „Б“, относно предоставянето на 1000 приспособления. Като част от искането, е изпратен имейл, в който са приложени стандартните условия от страна на  дружеството „А“ за закупуване на приспособления. Дружеството „Б“ приема поръчката за 1000 приспособления и по имейл отговоря със следния текст:

“Благодарим ви за поръчката за 1000 приспособления. Приемаме да изпълним заданието, съгласно нашите стандартни условия и ще доставим стоката до ваш адрес  до 31-во число на настоящия месец. ”

Дружество „А“ не пише нов имейл, а просто заплаща договорената цена.

В закона този тип сценарий се нарича “битка на формалностите”. Въпросът е, чии стандартни условия се прилагат към транзакцията. Съгласно правилата на “битка на формалностите“, за валидни се считат стандартните условия и споразумения на фирмата, изпратила последния имейл.

9) Клаузи за изключения

В много договори често се срещат клаузи, които ограничават или изключват отговорност в случай на нарушение. Трудността с такива клаузи е, че съдилищата ги разглеждат в много тесни рамки. Съдилищата са установили, че клаузите, които имат за цел да ограничат отговорността в случай на основно нарушение, са в голяма степен неприложими. Причината за това е, че в случай, че една страна извърши нарушение, трябва да има средство за защита на ответната страна. Напълно неразумно е една страна да допусне сериозно нарушение на договора и страната, която не нарушава правилата, да не разполага с никакви или малко правни средства за защита.

Клаузите за изключения в стандартните срочни договори също могат да се сблъскат със Закона за неравноправните договорни условия (“Законът”). Това е особено важно, когато правите бизнес с обществени организации. Законът има за цел да осигури равнопоставеност на страните, като даде на съда правомощието да премахне клаузите, които биха били несправедливи, или да предложи на дадена страна  да им придаде прекалено голямо предимство. Една обща клауза за изключение, която често се отхвърля като невалидна, е всяко условие в договора, което има за цел да премахне отговорност за смърт или нараняване. Такива условия почти винаги са невалидни и на тях не трябва да се разчита.

10) Нарушения

Когато една от страните не изпълни задълженията си по договора, това се счита за нарушение на договора. Нарушението на договора е техническо неизпълнение на договора в съответствие с неговите условия. Например, ако едната страна поиска и заплати един тон въглища, които да бъдат доставени на домашен адрес на 21 януари, но са доставени само 800 кг , тя има право да поиска възстановяване на стойността на 200 кг въглища, които не са доставени. Съществува защитна клауза за компанията-доставчик, която гласи че, ако бъде доказано, че разликата е толкова малка, тя не е предмет на задължение. Такива аргументи винаги се основават на конкретните факти. В този случай 200 килограма въглища е малко вероятно да бъдат обявени за минимална стойност. За такава се счита липсата на 1 кг въглища при доставени 999 кг.

Преди да пристъпи към съдебно производство, потърпевшата страната следва да изпрати писмено предизвестие на  страната, нарушаваща договора, в което да да бъде упоменато  всяко нарушение. През последните години, позицията на съдилищата е да принудят страните да сътрудничат при договаряне на спорове, за да разрешат различията. Добра практика е, обвиняващата страна да откаже помирение, което би отстранило нарушение, ако това й нанася материални вреди. Например в случая с доставката на въглища, вместо да се откаже от иска, получаващата компания  да изиска липсващите 200 кг  въглища да бъдат доставени във възможно най-кратки срокове или да се възстанови възможно най-скоро разликата в заплащането.

В случай на  по-сериозни нарушения, се допуска и разваляне  договора. При тези обстоятелства невиновната страна, би могла да поиска финансова компенсация от нарушителя. Невиновната страна би могла да пренебрегне задълженията си по договора, като уведоми ответната страна, че договорът се разваля поради сериозни нарушения, които тя е допуснала.

 

132 Comments to “10 опорни точки при съставяне на договори във Великобритания”

 1. Англия туры – TurSen предоставляет информацию, советы и рекомендации по планированию и организации путешествий в различные уголки мира.
  На https://tursen.ru Вы найдете полезные советы по выбору места назначения, транспорте и развлечениям во время путешествий.

 2. Hi friends, how is everything, and what you want to say about this article, in my view its actually remarkable designed for me.

 3. Thank you for any other wonderful article. Where else may just anyone get that kind of information in such a perfect method of writing? I have a presentation next week, and I am at the look for such information.

 4. hi!,I really like your writing so so much! proportion we keep in touch more approximately your post on AOL? I need an expert in this space to unravel my problem. May be that is you! Looking forward to peer you.

 5. Hi, i feel that i saw you visited my blog so i got here to go back the prefer?.I am trying to in finding things to improve my website!I assume its ok to use some of your ideas!!

 6. Good day! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 7. I think the admin of this web site is truly working hard for his website, as here every information is quality based data.

 8. ДЯДО КОЛЕДа eng.geologist Iordan Ivanov Iyordanov – DOUSER !!!

  Warnings about NE BSE MAD COW TERROR with Gnerators and Activators incl 5G black deant and cancer terror ;6G;6.12;6.24G anti NEOZI digital holographic weapons !!!

  With best warnings eng.geoloigist Iordan ivanov Iyordanov 9.01.1960 Bulgaria

 9. Der friends from UK I am very proud with YOU !!!
  I gave order about new BLack death ivnasion 2018 – 2029 from Canterburry July 2019 after BAD death music terror anti NEwmafruti Chartham Kent Uk 28 Jube 2019, and after tests in Tannet earth BIrchington July 2019.

  We received terror from med mafia Decembar 2019.
  After my psecial report to THE UN ..The UN experts stopped summit in MAdrid December 2019 because specualtions with CO2 emissions !!!

  wqith best regards: ..president BELimpex Jordan Jordanov

 10. Warnings about NEW BSE MAD COW 2020 – 2024 with BSE ganerators and activators incl 5G black death and cancer ; 6G;6.12;6.24.8G.16G anti FAneroaoi eon;21G;24G digital hologrpahic weapons !!!

  Der friends from UK I am very proud with YOU !!!
  I gave order about new BLack death ivnasion 2018 – 2029 from Canterburry July 2019 after BAD death music terror anti NEwmafruti Chartham Kent Uk 28 Jube 2019, and after tests in Tannet earth BIrchington July 2019.

  We received terror from med mafia Decembar 2019.
  After my psecial report to THE UN ..The UN experts stopped summit in MAdrid December 2019 because specualtions with CO2 emissions !!!

  wqith best regards: ..president BELimpex Jordan Jordanov

 11. ДА сме живи и здрави и каквото трябва ПО ХУБАВО !!!

  Оцеляхме след нагло престъпна диверси яот медицжинската и фармациефтичната мафии рекламирана като SARS COV 19..

  СЛед моя заповед службите за сигурност блокираха нагло престъпна диверсия рекламирана като ГРИП АНти ЕВропа АНТИ БЪлгария 20122 – 2023..

  test expert: eng.geologist IIordan Ivanov Iyoranov – DOuser

 12. Hi, i think that i saw you visited my weblog so i came to return the favor.I am trying to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 13. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is fantastic blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 14. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it improve over time.

 15. Simply wish to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply nice and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 16. Hiya! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when viewing from my iphone4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this problem. If you have any suggestions, please share. Appreciate it!

 17. Быстромонтируемые здания – это современные здания, которые различаются высокой быстротой установки и гибкостью. Они представляют собой сооружения, образующиеся из предварительно произведенных деталей либо модулей, которые имеют возможность быть быстрыми темпами установлены на районе стройки.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Купить здание из сэндвич панелей[/url] обладают гибкостью также адаптируемостью, что дозволяет просто менять и модифицировать их в соответствии с интересами клиента. Это экономически успешное и экологически долговечное решение, которое в последние лета приобрело маштабное распространение.

 18. Can I just say what a relief to discover a person that really knows what they’re talking about on the web. You definitely understand how to bring an issue to light and make it important. More and more people should look at this and understand this side of the story. I can’t believe you’re not more popular since you surely have the gift.

 19. After looking over a number of the blog posts on your web site, I really like your way of blogging. I book-marked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well and let me know what you think.

 20. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any solutions to help reduce content from being ripped off? I’d truly appreciate it.

 21. Hello there, simply became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate in case you continue this in future. A lot of folks will be benefited from your writing. Cheers!

 22. Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.

 23. I really love your site.. Very nice colors & theme. Did you create this web site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my very own blog and would like to learn where you got this from or what the theme is called. Thank you!

 24. Thank you for the auspicious writeup. It if truth be told used to be a amusement account it. Glance complicated to far brought agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 25. Great post however , I was wondering if you could write a litte more on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more. Cheers!

 26. Разрешение на строительство – это юридический документ, выделяемый органами власти, который обеспечивает правовое удостоверение разрешение на работу на открытие создания строительства, реабилитацию, основной реанимационный ремонт или разные типы строительной деятельности. Этот запись необходим для осуществления по сути разнообразных строительных и ремонтных мероприятий, и его отсутствие может провести к важным юридическими и финансовыми последствиями.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]разрешение на строительство жилого объекта[/url]?
  Правовая основа и надзор. Генеральное разрешение на строительство – это средство ассигнования соблюдения законодательства и стандартов в стадии становления. Лицензия обеспечивает гарантийное соблюдение правил и стандартов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://rns50.ru/[/url]
  В конечном счете, разрешение на строительство и реконструкцию является ключевым способом, предоставляющим выполнение правил и стандартов, обеспечение безопасности и устойчивое развитие строительной деятельности. Оно дополнительно представляет собой обязательное поступком для всех, кто собирается осуществлять строительство или модернизацию объектов недвижимости, и наличие этого помогает укреплению прав и интересов всех участников, заинтересованных в строительной деятельности.

 27. continuously i used to read smaller articles or reviews which also clear their motive, and that is also happening with this piece of writing which I am reading at this time.

 28. Разрешение на строительство – это государственный документ, предоставляемый государственными органами, который обеспечивает правовое удостоверение позволение на инициацию строительство объектов, перестройку, основной реновационный или дополнительные разновидности строительной деятельности. Этот уведомление необходим для осуществления по сути любых строительных и ремонтных процедур, и его отсутствие может вызвать важными юридическими и финансовыми результатами.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]рнс это в строительстве[/url]?
  Соблюдение правил и надзор. Разрешение на строительство и реконструкцию – это путь осуществления соблюдения правил и норм в этапе эрекции. Позволение обеспечивает гарантийное соблюдение законодательства и стандартов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://www.rns50.ru[/url]
  В окончательном итоге, генеральное разрешение на строительство представляет собой фундаментальный механизмом, ассигновывающим выполнение правил и стандартов, безопасность и стабильное развитие строительной деятельности. Оно более того обязательным ходом для всех, кто намерен вести строительство или реконструкцию объектов недвижимости, и присутствие способствует укреплению прав и интересов всех сторон, принимающих участие в строительстве.

 29. Скоро возводимые здания: коммерческая выгода в каждой детали!
  В современной сфере, где моменты – финансы, сооружения с быстрым монтажем стали настоящим выходом для предпринимательства. Эти современные сооружения объединяют в себе солидную надежность, финансовую выгоду и молниеносную установку, что позволяет им наилучшим вариантом для разнообразных предпринимательских инициатив.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Каркас быстровозводимого здания из металлоконструкций цена[/url]
  1. Скорость строительства: Моменты – наиважнейший аспект в финансовой сфере, и быстровозводимые здания обеспечивают значительное снижение времени строительства. Это преимущественно важно в ситуациях, когда актуально быстро начать вести дело и начать прибыльное ведение бизнеса.
  2. Финансовая выгода: За счет совершенствования производственных процессов элементов и сборки на площадке, финансовые издержки на быстровозводимые объекты часто бывает ниже, по сравнению с обычными строительными задачами. Это способствует сбережению денежных ресурсов и получить более высокую рентабельность инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]scholding.ru/[/url]
  В заключение, скоростроительные сооружения – это отличное решение для коммерческих инициатив. Они объединяют в себе молниеносную установку, финансовую эффективность и долговечность, что придает им способность идеальным выбором для фирм, готовых к мгновенному началу бизнеса и обеспечивать доход. Не упустите возможность получить выгоду в виде сэкономленного времени и денег, оптимальные моментальные сооружения для вашего следующего начинания!

 30. Быстромонтажные здания: экономический доход в каждом блоке!
  В современном мире, где часы – финансовые ресурсы, экспресс-конструкции стали решением по сути для предпринимательства. Эти современные сооружения комбинируют в себе солидную надежность, финансовую выгоду и быстрое строительство, что делает их оптимальным решением для различных коммерческих проектов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Быстрое возведение: Моменты – наиважнейший аспект в предпринимательстве, и скоростроительные конструкции обеспечивают значительное снижение времени строительства. Это особенно востребовано в постановках, когда необходимо оперативно начать предпринимательскую деятельность и начать зарабатывать.
  2. Экономичность: За счет усовершенствования производственных процессов элементов и сборки на месте, цена скоростроительных зданий часто уменьшается, по сравнению с традиционными строительными проектами. Это позволяет сэкономить средства и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://www.scholding.ru[/url]
  В заключение, экспресс-конструкции – это превосходное решение для коммерческих проектов. Они сочетают в себе быстрое строительство, экономию средств и надежные характеристики, что придает им способность лучшим выбором для компаний, ориентированных на оперативный бизнес-старт и получать прибыль. Не упустите возможность сократить затраты и время, идеальные сооружения быстрого монтажа для вашего предстоящего предприятия!

 31. Это лучшее онлайн-казино, где вы можете насладиться широким выбором игр и получить максимум удовольствия от игрового процесса.

 32. Онлайн казино отличный способ провести время, главное помните, что это развлечение, а не способ заработка.

 33. I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your blog. It appears as if some of the text within your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This might be a problem with my web browser because I’ve had this happen before. Appreciate it

 34. Скоро возводимые здания: финансовая выгода в каждом кирпиче!
  В сегодняшнем обществе, где время равно деньгам, сооружения с быстрым монтажем стали решением по сути для предпринимательства. Эти современные объекты объединяют в себе высокую надежность, финансовую выгоду и скорость монтажа, что делает их наилучшим вариантом для разных коммерческих начинаний.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Срочное строительство: Время – это самый важный ресурс в коммерции, и скоро возводимые строения позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это преимущественно важно в условиях, когда требуется быстрый старт бизнеса и начать монетизацию.
  2. Экономия средств: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, бюджет на сооружения быстрого монтажа часто оказывается ниже, по отношению к традиционным строительным проектам. Это позволяет сэкономить средства и достичь более высокой инвестиционной доходности.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]scholding.ru/[/url]
  В заключение, скоростроительные сооружения – это отличное решение для коммерческих проектов. Они объединяют в себе ускоренную установку, эффективное использование ресурсов и надежные характеристики, что делает их отличным выбором для фирм, имеющих целью быстрый бизнес-старт и обеспечивать доход. Не упустите возможность сократить издержки и сэкономить время, лучшие скоростроительные строения для вашей будущей задачи!

 35. Скоростроительные здания: экономический доход в каждой детали!
  В современном мире, где время – деньги, здания с высокой скоростью строительства стали решением по сути для фирм. Эти прогрессивные сооружения включают в себя высокую надежность, экономическую эффективность и быстрое строительство, что обуславливает их превосходным выбором для разных коммерческих начинаний.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Легковозводимые здания из металлоконструкций цена[/url]
  1. Молниеносное строительство: Секунды – самое ценное в коммерции, и здания с высокой скоростью строительства позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это особенно востребовано в ситуациях, когда актуально быстро начать вести дело и начать получать прибыль.
  2. Экономичность: За счет оптимизации производства и установки элементов на месте, бюджет на сооружения быстрого монтажа часто уменьшается, чем у традиционных строительных проектов. Это дает возможность сэкономить деньги и достичь большей доходности инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]www.scholding.ru[/url]
  В заключение, скоро возводимые строения – это оптимальное решение для предпринимательских задач. Они обладают быстроту возведения, финансовую эффективность и долговечность, что дает им возможность отличным выбором для предприятий, желающих быстро начать вести бизнес и выручать прибыль. Не упустите шанс на сокращение времени и издержек, лучшие скоростроительные строения для вашего следующего делового мероприятия!

 36. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 37. Хотите получить идеально ровный пол без лишних затрат? Обратитесь к профессионалам на сайте styazhka-pola24.ru! Мы предоставляем услуги по стяжке пола м2 по доступной стоимости, а также устройству стяжки пола под ключ в Москве и области.

 38. Наши цехи предлагают вам альтернативу воплотить в жизнь ваши самые смелые и творческие идеи в области домашнего дизайна. Мы занимаемся на создании текстильных занавесей со складками под по индивидуальному заказу, которые не только делают вашему дому неповторимый стимул, но и подчеркивают вашу особенность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]шторы плиссе[/url] – это комбинация роскоши и практичности. Они создают комфорт, очищают люминесценцию и сохраняют вашу приватность. Выберите материал, тон и декор, и мы с с удовольствием сформируем шторы, которые точно выделат природу вашего оформления.

  Не стесняйтесь обычными решениями. Вместе с нами, вы будете способны сформировать занавеси, которые будут соответствовать с вашим неповторимым предпочтением. Доверьтесь нашей команде, и ваш съемное жилье станет территорией, где каждый элемент отражает вашу индивидуальность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]веб-сайте[/url].

  Закажите гардины плиссированные у нас, и ваш дом преобразится в оазис дизайна и комфорта. Обращайтесь к нам, и мы поможем вам воплотить в жизнь ваши грезы о идеальном интерьере.
  Создайте свою особенную повествование внутреннего дизайна с нашей командой. Откройте мир потенциалов с текстильными шторами со складками под индивидуальный заказ!

 39. Наши цехи предлагают вам возможность воплотить в жизнь ваши самые дерзкие и креативные идеи в области внутреннего дизайна. Мы специализируемся на создании занавесей со складками под по индивидуальному заказу, которые не только подчеркивают вашему дому неповторимый стиль, но и подсвечивают вашу самобытность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]шторы плиссе на пластиковые окна[/url] – это комбинация изыска и практичности. Они создают уют, фильтруют свет и сохраняют вашу интимность. Выберите ткань, цвет и украшение, и мы с удовольствием изготовим портьеры, которые точно подчеркнут характер вашего оформления.

  Не сдерживайтесь стандартными решениями. Вместе с нами, вы сможете разработать занавеси, которые будут сочетаться с вашим неповторимым предпочтением. Доверьтесь нашей бригаде, и ваш резиденция станет помещением, где всякий элемент говорит о вашу уникальность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]сайте sun-interio1.ru[/url].

  Закажите гардины со складками у нас, и ваш дом изменится в сад стиля и удобства. Обращайтесь к нам, и мы содействуем вам воплотить в жизнь собственные фантазии о превосходном дизайне.
  Создайте свою личную сагу интерьера с нами. Откройте мир альтернатив с текстильными занавесями со складками под заказ!

 40. I must thank you for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping to view the same high-grade blog posts from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own website now 😉

 41. Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!

 42. Не знаете, какой подрядчик выбрать для штукатурки стен? Обратитесь к нам на сайт mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru! Мы предоставляем услуги по машинной штукатурке стен любой площади и сложности, а также гарантируем высокое качество работ и доступные цены.

 43. I think what you postedtypedthink what you postedwrotesaidbelieve what you postedtypedthink what you postedwroteWhat you postedtypedsaid was very logicala bunch of sense. But, what about this?consider this, what if you were to write a killer headlinetitle?content?wrote a catchier title? I ain’t saying your content isn’t good.ain’t saying your content isn’t gooddon’t want to tell you how to run your blog, but what if you added a titleheadlinetitle that grabbed a person’s attention?maybe get a person’s attention?want more? I mean %BLOG_TITLE% is a little vanilla. You could peek at Yahoo’s home page and watch how they createwrite news headlines to get viewers interested. You might add a related video or a related pic or two to get readers interested about what you’ve written. Just my opinion, it could bring your postsblog a little livelier.

 44. Normally I do not read article on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great article.

 45. Hey there! I realize this is somewhat off-topic but I had to ask. Does building a well-established blog like yours take a massive amount work? I’m completely new to operating a blog but I do write in my diary on a daily basis. I’d like to start a blog so I will be able to share my own experience and thoughts online. Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

 46. This design is wicked! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 47. Эффективное изоляция наружных стен — радость и экономия в домашнем жилище!
  Согласитесь, ваш коттедж заслуживает высококачественного! Термоизоляция фасадов – не голос решение для экономии на отопительных расходах, это вложение средств в удобство и стойкость вашего недвижимости.
  ✨ Почему утепление с нами-мастерами?
  Мастерство: Наша бригада – квалифицированные. Наш коллектив заботимся о каждой отдельной, чтобы обеспечить вашему зданию идеальное теплосбережение.
  Сумма термоизоляции: Наша компания ценим ваш денежные средства. [url=https://stroystandart-kirov.ru/]Утепление и отделка фасада дома цена[/url] – начиная от 1350 руб./кв.м. Это вложение средств в ваше уютное будущее!
  Энергоэффективность: Забудьте о потерях тепла! Материалы, которые мы используем не только сохраняют тепловую атмосферу, но и дарят вашему жилищу новый уровень комфорта энергоэффективности.
  Оформите свой домашний уголок уютным и элегантным!
  Подробнее на [url=https://stroystandart-kirov.ru/]https://n-dom.ru
  [/url]
  Не предоставляйте свой жилище на волю случайности. Доверьтесь нам-профессионалам и создайте тепло вместе с нашей командой!

 48. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 49. Эффективное изоляция наружных стен — радость и экономичность в вашем домовладении!
  Согласитесь, ваш дом заслуживает отличного! Теплоизоляция облицовки – не просто решение для сбережения на отоплении, это инвестиция в комфорт и надежность вашего здания.
  ? Почему теплоизоляция с нами-специалистами?
  Мастерство: Наша команда – профессиональные. Мы заботимся о каждом аспекте, чтобы обеспечить вашему зданию идеальное теплоизоляция.
  Сумма теплосбережения: Мы все ценим ваш бюджет. [url=https://stroystandart-kirov.ru/]Утепление дома снаружи цена[/url] – от 1350 руб./кв.м. Это вложение средств в ваше удобное будущее!
  Энергосбережение: Забудьте о потерях тепловой энергии! Наша технология не только сохраняют теплоту, но и дарят вашему жилью новый стандарт энергоэффективности.
  Создайте свой жилище комфортным и привлекательным!
  Подробнее на [url=https://stroystandart-kirov.ru/]https://n-dom.ru
  [/url]
  Не оставляйте свой жилье на волю случая. Доверьтесь специалистам нашей компании и создайте комфорт вместе с нами-профессионалами!

 50. Good post! We will be linking to this particularly great post on our site. Keep up the great writing

 51. I do trust all the ideas youve presented in your post They are really convincing and will definitely work Nonetheless the posts are too short for newbies May just you please lengthen them a bit from next time Thank you for the post

 52. Hi i think that i saw you visited my web site thus i came to Return the favore I am attempting to find things to improve my web siteI suppose its ok to use some of your ideas

 53. Забота о недвижимости – это забота о спокойствии. Утепление фасадов – это не только модный облик, но и обеспечение тепла в вашем уединенном уголке. Профессионалы, наша команда профессионалов, предлагаем вам переделать ваш дом в идеальное место для жизни.
  Наши проекты – это не просто теплоизоляция, это творческий подход к каждому деталю. Мы нацелены на идеальному балансу между формой и содержанием, чтобы ваш уголок стал не только теплым и уютным, но и шикарным.
  И самое главное – приемлемые расходы! Мы верим, что высококачественные услуги не должны быть сверхдорогими. [url=https://ppu-prof.ru/]Стоимость утепления фасада с покраской[/url] начинается всего от 1250 руб/м².
  Современные технологии и качественные материалы позволяют нам создавать утепление, обеспечивающее долговечность и надежность. Позабудьте о проблеме холодных стен и избегайте дополнительных расходов на отопление – наше утепление станет вашим надежным барьером от холода.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]http://www.ppu-prof.ru/[/url]
  Не откладывайте на потом заботу о радости жизни в вашем жилье. Обращайтесь к мастерам своего дела, и ваш дом преобразится настоящим художественным творчеством, которое подарит вам не только тепло. Вместе мы создадим комфортабельное жилье, где вам будет по-настоящему комфортно!

 54. What i do not realize is in fact how you are no longer actually much more wellfavored than you might be right now Youre very intelligent You recognize thus considerably in relation to this topic made me in my view believe it from numerous numerous angles Its like men and women are not fascinated until it is one thing to do with Lady gaga Your own stuffs excellent All the time handle it up

 55. Its like you read my mind You appear to know so much about this like you wrote the book in it or something I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit but other than that this is fantastic blog A great read Ill certainly be back

 56. Somebody essentially help to make significantly articles Id state This is the first time I frequented your web page and up to now I surprised with the research you made to make this actual post incredible Fantastic job

 57. Wow superb blog layout How long have you been blogging for you make blogging look easy The overall look of your site is magnificent as well as the content

 58. Its like you read my mind You appear to know so much about this like you wrote the book in it or something I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit but other than that this is fantastic blog A great read Ill certainly be back

 59. I do not even know how I ended up here but I thought this post was great I do not know who you are but certainly youre going to a famous blogger if you are not already Cheers

 60. Thanks I have recently been looking for info about this subject for a while and yours is the greatest I have discovered so far However what in regards to the bottom line Are you certain in regards to the supply

 61. I am not sure where youre getting your info but good topic I needs to spend some time learning much more or understanding more Thanks for magnificent info I was looking for this information for my mission

 62. I was suggested this web site by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

 63. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 64. It’s difficult to find educated people about this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 65. Уважаемые Клиенты!
  Предъявляем вам инновационное концепцию в мире декора интерьера – шторы плиссе. Если вы аспирируете к совершенству в всякой странице вашего жилища, то эти шторы превратятся замечательным выбором для вас.
  Что делает шторы плиссе такими единственными? Они совмещают в себе в себе изящество, работоспособность и полезность. Благодаря эксклюзивной постройке, инновационным материям, шторы плиссе идеально подходят для какого угодно помещения, будь то зала, дом, кухня или трудовое пространство.
  Закажите [url=https://tulpan-pmr.ru]жалюзи плиссе на пластиковые окна[/url] – отразите уют и красивость в вашем жилище!
  Чем привлекательны шторы плиссе для вас? Во-первых, их особый образ, который добавляет к привлекательность и вкус вашему месту. Вы можете отыскивать из разнообразных структур, цветов и процедур, чтобы подчеркнуть отличительность вашего дома.
  Кроме того, шторы плиссе предлагают широкий арсенал практических вариантов. Они могут контролировать уровень света в помещении, предохранять от солнечных лучей, поддерживать приватность и создавать уютную среду в вашем доме.
  Наш веб-сайт: [url=https://tulpan-pmr.ru]tulpan-pmr.ru[/url]
  Мы поддержим вам отыскать шторы плиссе, какие прекрасно гармонизируются с для вашего дома!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *