Обезщетения и процедури при съкращение от работа

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Съкращаването е форма на уволнение от вашата работа. Това се случва, когато работодателите трябва да намалят работната ръка.

Ако бъдете съкратени, може да имате право на неща като:

 • обезщетение за съкращение
 • период на предизвестие
 • консултация с вашия работодател
 • възможност да се преместите на друга работа
 • отпуск за намиране на нова работа

Трябва да сте съкратени по обективни и справедливи причини, например поради нивото на вашия опит или способност да вършите работата.

Не можете да бъдете съкратени заради вашата възраст, пол или поради инвалидност или бременност. Ако това се случи, съкращението може да бъде квалифицирано като несправедливо.

КОЙ ДА БЪДЕ СЪКРАТЕН

Вашият работодател трябва да бъде справедлив и обективен при взимането на решение кой да бъде съкратен.

Обикновено използваните методи са:

 • последно постъпилите да си тръгват първи (най-напред са избирани служители с най-кратък трудов стаж)
 • доброволно съкращение (човек сам се предлага за съкращение)
 • съкращение заради дисциплинарни нарушения
 • оценки на персонала, умения, квалификация и опит

Работодателят ви може да ви съкрати, без да се налага да следва процедурата за подбор, ако вашата работна позиция вече не съществува, например ако:

 • работодателят закрие цял отдел, което прави всички служители, работещи в него, излишни
 • вие сте единственият служител във вашия отдел

Вашият работодател може да ви предложи различна роля, ако има такава възможност.

Ако вашият работодател съкращава последно постъпилите на работа служители, уверете се, че не става въпрос за дискриминация, например ако само младите хора биват съкратени.

Повторно кандидатстване за същата позиция

Може да бъдете помолени да кандидатствате отново за вашата работна позиция, което би помогнало на вашия работодател да реши кой да избере.

Несправедлив избор

Ако бъдете съкратени от работа поради някоя от изброените по-долу причини, вашето съкращение ще бъде квалифицирано като несправедливо:

 • пол
 • семейно положение
 • сексуална ориентация
 • раса
 • инвалидност
 • религия или вяра
 • възраст
 • вашето членство или липсата на членство в синдикат
 • дейностиза здраве и безопасност
 • работен модел, например служители на непълно работно време или срочни трудови договори
 • отпуск по майчинство, раждане или бременност
 • отпуск по бащинство, отпуск за отглеждане на дете или лишаване от свобода
 • ако упражнявате законните си права
 • като например да съобщите за нарушения от страна на вашия работодател
 • заради участие в законосъобразни стачни действия с продължителност 12 седмици или по-малко
 • заради предприемане на действия по отношение на здравето и безопасността
 • ако сте призовани да бъдете съдебни заседатели
 • ако сте довереникът на фирмената пенсионна схема

Ако не сте съгласни с решението

Можете да обжалвате, ако смятате, че сте били несправедливо съкратени. Пишете на работодателя си и обяснете причините.

Възможно е да се обърнете към трудов съд в случай на несправедливо уволнение.

Доброволно напускане

Ако искате да бъдете съкратени доброволно, решението за това зависи от вашият работодател.

Вашият работодател не може просто да предложи доброволно уволнение на хора от определени възрастови групи, които имат право на пакет за ранно пенсиониране – това би могло да бъде незаконна възрастова дискриминация.

Въпреки това, пакетът за ранно пенсиониране (за определени възрастови групи) може да бъде един от елементите на доброволното предложение за съкращение.

Обучаващи се работници / стажанти

Говорете с вашия мениджър и доставчик на обучение, ако сте стажант и се притеснявате, че можете да бъдете съкратени.

Вашият доставчик на обучение или Националната служба за чиракуване може да ви съдействат в намирането на друг работодател, който да ви помогне да завършите стажа си.

Програмите за стажуване са различни в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ СЪКРАЩЕНИЕ

Обикновено ще имате право на задължително заплащане при съкращения, ако сте нает (employee) и сте работили за настоящия си работодател 2 или повече години.

Ще получите:

 • заплащането за половин седмица за всяка пълна година, през която сте работили за работодателя, като обезщетение, ако сте били под 22 години
 • заплащането за една седмица за всяка година, през която сте работили за работодателя, като обезщетение, ако сте на възраст между 22 и 40 години
 • заплащането за седмица и половина за всяка година, през която сте служили на работодателя, като обезщетение, ако сте над 41 години

Ако сте били съкратени на или след 6 април 2017 г., вашето седмично заплащане е ограничено до £489, а максималната законоустановена заплата, която можете да получите, е £14,670. Ако сте били съкратени преди 6 април 2017 г., тези суми ще бъдат по-ниски.

Изчислете колко може да получите при съкращение

Изплащането на съкращения (включително всяко обезщетение при прекратяване на трудов договор) под 30 000 GBP не е облагаемо.

Вашият работодател ще приспадне данъчните и националните осигурителни вноски от всички заплати или отпуски, които ви дължи.

Изключения

Нямате право на законно възнаграждения при съкращение, ако:

 • вашият работодател предложи да ви задържи на работа
 • вашият работодател ви предлага подходяща алтернативна работа, която отказвате без основателна причина

Уволнението от работа поради неправомерно поведение не се счита за съкращение, така че в тези случаи няма да получите обезщетение за съкращение.

Нямате право на законно заплащане при съкращение, ако попадате в една или повече от следните категории:

 • бивши регистрирани работници на док (обхванати от други договорености) и рибари
 • служители на короната, членове на въоръжените сили или полицейски служби
 • чираци, които не са работили като наети в края на обучението си
 • домана помощничка/помощник, пряк член на семейството на работодателя

Краткосрочни и временни съкращения

Можете да поискате законоустановени плащания при съкращение, ако отговаряте на условията и сте временно съкратени (без заплащане или със заплащане в размер на по-малко от половин седмична заплата) за:

 • повече от 4 последователни седмици
 • повече от 6 последователни седмици в период от 13 седмици

Известете вашия работодател, че възнамерявате да кандидатствате за законно заплащане. Това трябва да се направи в рамките на 4 седмици от последния неработен ден в периода от 4 до 6 седмици.

Ако вашият работодател не отхвърли искането ви в рамките на 7 дни от получаването му, пишете на работодателя отново, като му съобщите това.

Твърдението ви може да бъде отхвърлено, ако е вероятно да започнете работа отново в рамките на 4 седмици и да продължите да работите най-малко 13 седмици.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРЕДИЗВЕСТИЕ

Трябва да ви бъде дадено предизвестие преди приключване на трудовите ви взаимоотношения.

Задължителните периоди за получаване на предизвестия за съкращение са:

 • най-малко една седмица предизвестие, ако работите във фирмата от един месец до две години
 • едноседмично предизвестие за всяка година, ако работите между 2 и 12 години
 • 12-седмично предизвестие, ако работите от 12 или повече години

Проверете договора си. Работодателят ви може да ви даде предизвестие и по-рано от законоустановения минимум, но не и по-късно.

Заплащане при получаване на предизвестие

Освен плащанията за обезщетение при съкращение, вашият работодател трябва:

 • да ви плати за периода от получаване на предизвестието
 • да ви плати компенсация при липса на предизвестие в зависимост от обстоятелствата

Заплащане при липса на предизвестие

Работата ви може да бъде прекратена без предупреждение, ако в договора е включено “заплащане вместо предупреждение”. Вашият работодател ще ви плати, вместо да ви дава период на предизвестие.

Получавате цялата основна заплата, която бихте получили по време на периода на предизвестие. Може да получите допълнителни суми като пенсионни вноски или частно здравно осигуряване, ако това е включено в договора ви.

Вашият работодател може да ви предложи заплащане вместо предизвестие, дори ако договорът ви не го споменава. Ако приемете, трябва да получите пълно заплащане и всякакви допълнителни плащания, споменати в договора Ви.

КОНСУЛТАЦИЯ

Имате право да се консултирате с работодателя си, ако бъдете съкратени. Това включва провеждането на разговор относно:

 • защо сте избрани да бъдете съкратени
 • всички алтернативи на съкращението

Можете да подадете иск пред трудов съд, ако работодателят ви не проведе консултацията по правилния начин, например ако започне със закъснение или консултацията не се осъществи изобщо.

Колективни съкращения

Ако вашият работодател съкращава едновременно 20 или повече служители, консултацията трябва да се извърши между вашия работодател и представител, който може да е:

 • профсъюзен представител (ако сте представлявани от синдикат)
 • избран за целта служител (ако не сте представлявани от синдикат или ако вашият работодател не признава вашия синдикат)

Колективните консултации трябва да обхващат теми като:

 • начини за избягване на съкращенията
 • причините за съкращенията
 • как да се сведе до минимум броя на уволненията
 • как да се ограничат негативните ефектите за дадените служители, например чрез предлагане на преквалификация

Вашият работодател също така трябва да отговаря на определени правни изисквания за провеждане на колективни консултации.

Продължителност на консултациите

Няма ограничение във времето за продължителността на консултацията, но минималният срок е:

 • 20 до 99 съкращения – консултацията трябва да започне най-малко 30 дни преди да влязат в сила всички съкращение
 • 100 или повече съкращения – консултацията трябва да започне най-малко 45 дни преди началото на всяко съкращение

Избиране на представител сред служителите, които ще бъдат съкратени

Ако сте служител, засегнат от предложените съкращения, можете да:

 • да се кандидатирате за представител на служителите, предложени за съкращение
 • гласувате за избирането да друг представител

Служители на срочни договори

Не е необходимо вашият работодател да ви включва в колективните консултации, ако сте наети на работа при срочен трудов договор, освен ако прекрати договора ви рано поради съкращения.

ПОДХОДЯЩА АЛТЕРНАТИВНА РАБОТА

Работодателят ви може да ви предложи “подходяща алтернативна работа” във вашата организация или фирма.

Дали работата е подходяща за вас зависи от:

 • това колко общо има тя с настоящата ви работна позиция
 • условията на предлаганата работа
 • вашите умения и способности, и обстоятелствата свързани с работата
 • вашето заплащането (включително обезщетения), статус, работни часове и местоположение

Вашето съкращение може да бъде класифицирано като несправедливо, ако работодателят ви има подходяща алтернативна позиция за вас и не ви я предложи.

Отхвърляне на оферта

Може да загубите правото си на законно възнаграждение при съкращение, ако необосновано отхвърлите подходяща алтернативна позиция.

Можете да се обърнете към трудов съд, ако смятате, че предложената ви работа не е подходяща.

Пробни периоди

Имате право на 4 седмичен пробен период за всяка алтернативна позиция, която ви предложат.

Периодът от 4 седмици може да бъде удължен, ако се нуждаете от обучение. Всяко удължаване трябва да бъде договорено в писмена форма преди началото на пробния период.

Ако по време на пробния период решите, че новата работа не е подходяща за вас, кажете го на работодателя си. Това няма да засегне вашите трудови права, включително правото ви на законоустановени плащания при съкращения.

Ще загубите правото си да поискате законоустановени плащания при съкращения, ако не подадете известие в рамките на 4-седмичния пробен период.

Време за намиране на работа

Ако сте работили непрекъснато в продължение на 2 години до датата, на която изтече срокът ви на предизвестие, имате право на разумен период от време, за да:

 • потърсите друга работа
 • започнете обучение, което да ви помогне в намирането на друга работа

Колко време може да ви отнеме това, зависи от вашите обстоятелства.

Независимо от това колко време ще отделите, за да потърсите друга работа, най-голямата възможна сума, което вашият работодател трябва да ви плати е 40% от заплащането за една седмица.

Пример:

Ако работите 5 дни в седмицата и си вземете общо 4 дни отпуск за целия период на предизвестие – вашият работодател трябва да ви плати само за първите 2 дни.

ПОМОЩ В НАМИРАНЕТО НА НОВА РАБОТА

Свържете се с местния Jobcentre  и попитайте за услугата за бързо реагиране (Rapid Response Service):

 • ако подозирате, че ще бъдете съкратени
 • по време на предизвестието
 • до 13 седмици след като сте били съкратени

Те също така могат да платят за неща като професионално обучение, ако не разполагате с друго финансиране и да ви помогнат бързо да се върнете на работа. Най-напред трябва вашият период на предизвестие да е започнал.

Ако се намирате в Шотландия, използвайте Partnership Action for Continuing Employment.

Използвайте схемата ReAct – ReAct scheme, ако сте в Уелс.

Допълнителна информация ще намерите и в статията ни Обезщетение при съкращение от работа.

Източник: GOV.UK

117 Comments to “Обезщетения и процедури при съкращение от работа”

 1. Having read this I thought it was extremely informative. I appreciate you taking the time and effort to put this short article together. I once again find myself spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 2. Good day very nice blog!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your website and take the feeds also? I am satisfied to seek out so many useful information here in the submit, we need develop more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 3. When someone writes an piece of writing he/she maintains the idea of a user in his/her mind that how a user can know it. So that’s why this post is amazing. Thanks!

 4. Hi! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects? Appreciate it!

 5. I used to be recommended this blog via my cousin. I am now not sure whether this publish is written by way of him as no one else recognize such precise approximately my problem. You are wonderful! Thank you!

 6. What’s up to every one, since I am really keen of reading this blog’s post to be updated daily. It consists of nice information.

 7. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 8. I got this website from my pal who informed me concerning this site and now this time I am visiting this site and reading very informative posts here.

 9. Appreciating the hard work you put into your website and in depth information you provide. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed material. Fantastic read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 10. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 11. Having read this I thought it was really informative. I appreciate you finding the time and effort to put this information together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 12. A person necessarily lend a hand to make critically articles I would state. This is the first time I frequented your web page and so far? I amazed with the research you made to create this actual publish incredible. Great task!

 13. Hello there I am so glad I found your webpage, I really found you by mistake, while I was browsing on Bing for something else, Anyhow I am here now and would just like to say cheers for a marvelous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I dont have time to read through it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the excellent b.

 14. wonderful issues altogether, you just won a emblem new reader. What could you suggest in regards to your submit that you made a few days ago? Any sure?

 15. Simply wish to say your article is as astonishing. The clearness in your post is simply nice and i can assume you are a professional in this subject. Well with your permission allow me to grasp your RSS feed to stay up to date with imminent post. Thank you one million and please keep up the rewarding work.

 16. I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Reading this info So i’m satisfied to exhibit that I have a very just right uncanny feeling I found out exactly what I needed. I so much without a doubt will make certain to don?t put out of your mind this site and give it a look on a constant basis.

 17. I love what you guys are usually up too. Such clever work and coverage! Keep up the amazing works guys I’ve you guys to blogroll.

 18. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

 19. Excellent site you have here but I was curious if you knew of any community forums that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of group where I can get comments from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Many thanks!

 20. I have been surfing online more than three hours these days, yet I never found any interesting article like yours. It’s lovely worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made just right content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 21. I’m now not positive where you are getting your info, however good topic. I needs to spend a while learning more or working out more. Thank you for fantastic information I used to be on the lookout for this information for my mission.

 22. Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say wonderful blog!

 23. Everything is very open with a precise explanation of the issues. It was truly informative. Your website is extremely helpful. Thanks for sharing!

 24. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 25. Nice blog here! Also your website loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 26. Hi there would you mind letting me know which webhost you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a reasonable price? Thank you, I appreciate it!

 27. Hello, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your web site in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Besides that, wonderful website!

 28. Amazing blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any recommendations? Cheers!

 29. Добро пожаловать на сайт онлайн казино, мы предлагаем уникальный опыт для любителей азартных игр.

 30. Онлайн казино отличный способ провести время, главное помните, что это развлечение, а не способ заработка.

 31. Это лучшее онлайн-казино, где вы можете насладиться широким выбором игр и получить максимум удовольствия от игрового процесса.

 32. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and engaging, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something which not enough folks are speaking intelligently about. I’m very happy that I stumbled across this in my search for something relating to this.

 33. Thanks for one’s marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you could be a great author. I will make certain to bookmark your blog and definitely will come back at some point. I want to encourage you to continue your great writing, have a nice morning!

 34. Нужна стяжка пола в Москве, но вы не знаете, какой подрядчик лучше выбрать? Обратитесь к нам на сайт styazhka-pola24.ru! Мы предоставляем услуги по устройству стяжки пола любой площади и сложности, а также гарантируем качество и надежность.

 35. Если вы заботитесь о качестве и скорости работы, посетите наш сайт mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru. Мы предлагаем услуги механизированной штукатурки для идеально гладких стен.

 36. Переставьте сомнения в сторону и обратитесь к профессионалам. механизированная штукатурка с mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru – это ваш путь к ровным и гладким стенам.

 37. you are in point of fact a just right webmaster. The site loading velocity is incredible. It sort of feels that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you have performed a great activity in this topic!

 38. Ahaa, its nice discussion about this post here at this blog, I have read all that, so now me also commenting here.

 39. DINO levels in HPV positive CaSki HPV16, SiHa HPV16, HeLa HPV18 and HPV negative C33A cervical carcinoma cell lines were determined by quantitative reverse transcription polymerase chain reaction qRT PCR assays propecia success rate Concurrent endometrial thickening or an endometrial mass can suggest endometrioid carcinoma 62, 66

 40. Amazing blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any ideas? Bless you!

 41. Hey I am so happy I found your blog page, I really found you by error, while I was researching on Digg for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say cheers for a remarkable post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I dont have time to read through it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the superb jo.

 42. Hi there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My website discusses a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

 43. Nice blog here! Also your site quite a bit up fast! What host are you the use of? Can I am getting your associate link in your host? I want my website loaded up as fast as yours lol

 44. Please let me know if you’re looking for a author for your weblog. You have some really great posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Cheers!

 45. Having read this I thought it was extremely informative. I appreciate you taking the time and effort to put this short article together. I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 46. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 47. I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite certain I will learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 48. It’s really a cool and helpful piece of information. I’m satisfied that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 49. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 50. Wow, fantastic blog structure! How long have you ever been running
  a blog for? you made running a blog look easy. The whole look of your
  web site is fantastic, as well as the content material!
  You can see similar: e-commerce and here sklep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *