Установена по закон процедура за дисциплинарно уволнение

Според закона, работодателят ви трябва да има установена процедура за дисциплинарно уволнение, за която вие трябва да сте информирани. До два месеца от започване на работа, трябва да получите информация относно работата ви, заплащането и работните часове, която да е в писмен вид. В изявлението трябва да е описана и процедурата по дисциплинарно уволнение, или ако не е вписана там, да е обявено в кой документ може да се прочете за нея.

Ако работодателят ви иска да ви уволни или да предприеме други дисциплинарни действия, по закон, той трябва да се съобрази с стандартната законно установена процедура при дисциплинарно уволнение. Тя се състои от три стъпки. Ако вашият работодател спазва по-различна процедура, тя може да е от повече стъпки и вие задължително трябва да сте запознати с нея. При условие, че се спазва различна процедура от стандартната, работодателят е длъжен да следва нея и всяка една нейна стъпка.

Стандартната процедура се състои от следните стъпки:

 • Писмено изявление – това е първата стъпка, която работодателят ви трябва да предприеме, ако иска да ви уволни дисциплинарно. В писменото си изявление, той трябва да опише конкретно отправеното към вас оплакване. Ако мислите, че липсва информация, трябва да съобщите това на работодателя си, за да може да я предостави преди изслушването. Обикновено от работодателя се очаква да ви предостави и доказателства за провинението ви, за да може да обмислите информацията.
 • Среща – след като е изпратено писменото изявление, работодателят трябва да ви насрочи среща, за да обсъдите нещата. Трябва да ви е предоставено достатъчно време преди срещата, за да може да обмислите проблема, но от вас се очаква да не отлагате срещата поради неоснователни причини. Преди срещата, работодателят няма право да предприема дисциплинарни действия. На срещата вие имате право да си вземете и придружител, някой колега или представител  от професионалния съюз. Срещата трябва да е насрочена на удобна за вас (и вашият придружител) дата и час и вие нямате право да не се явите. При неявяване на по-късен етап може да бъдете сметнати за виновни и да ви бъде намалена компенсацията. Ако бъдете възпрепятствани да се явите на срещата, поради някаква непредвидена причина, трябва да се обадите и да насрочите друга среща. Ако не се явите и на нея, нямате право на повече. Подгответе се добре за срещата. След като се явите, работодателят ще обясни по какъв ред ще говорите, след което ще представи обвиненията и доказателствата към тях. Изслушайте обвиненията, след което разкажете от ваша гледна точка как стоят нещата. Вие имате думата и тя трябва да ви бъде дадена в един момент, така, че не се притеснявайте.  Ако искате може да си водите и записки. След като приключи срещата, работодателят ви трябва да ви съобщи какво е крайното му решение и какви мерки ще бъдат предприети. Ако не сте съгласни с това, имате право да обжалвате, но това трябва да стане преди да се обърнете към служебния трибунал, или компенсацията ви ще бъде намалена.
 • Апелационна среща – при условие, че сте решили да обжалвате, трябва да информирате работодателя си за това в писмен вид. Запазете копие, в случай, че случаят ви стигне до служебния трибунал. Трябва да се насрочи допълнителна среща с работодателя ви, за да се обсъди вашата жалба. Условията по насрочването, придружаването, последствията от неявяване и протичането на срещата са същите като при първата ви среща. След срещата работодателят ви отново трябва да вземе решение и да ви информира за него. Това е крайно решение и ако вие отново не сте доволни от него може да отнесете случая до служебния трибунал.

Ако работодателят ви не е последвал с точност някоя от процедурите, трибуналът може да реши, че сте несправедливо уволнени.

При предупреждение преди предприемане на дисциплинарни действия, работодателят ви не е длъжен да спазва трите стъпки на стандартната процедура, тъй като това е само предупреждение. Ако след това обаче реши да ви уволни дисциплинарно, да ви удържи от заплатата или да ви понижи в длъжност, тогава вече трябва да ги спази.

Ако бъдете временно отстранени от длъжност на пълно заплащане, работодателят ви може да не спазва тази процедура, но ако ви намали заплащането, тя трябва да бъде спазена.

70 Comments to “Установена по закон процедура за дисциплинарно уволнение”

 1. Thank you for providing a positive and constructive space for discussion It’s refreshing to see a blog with a kind and respectful community

 2. Sumatra Slim Belly Tonic is a unique weight loss supplement that sets itself apart from others in the market. Unlike other supplements that rely on caffeine and stimulants to boost energy levels, Sumatra Slim Belly Tonic takes a different approach. It utilizes a blend of eight natural ingredients to address the root causes of weight gain. By targeting inflammation and improving sleep quality, Sumatra Slim Belly Tonic provides a holistic solution to weight loss. These natural ingredients not only support healthy inflammation but also promote better sleep, which are crucial factors in achieving weight loss goals. By addressing these underlying issues, Sumatra Slim Belly Tonic helps individuals achieve sustainable weight loss results.

 3. Prostadine helps clear out inflammation in the prostate.Prostadine claims the root cause of most prostate issues is due to the accumulation of toxic mineral buildup due to hard water. When unchecked, this toxic buildup leads to inflammation in the prostate and the rest of your urinary tract. This impairs your ability to urinate, ejaculate, and produce hormones needed for your overall health.

 4. Prodentim is a natural dental support formula that has been specifically designed to promote and maintain optimal dental and oral health. It is composed of a unique blend of 3.5 billion probiotic strains and essential nutrients that have been clinically researched and proven to support the health of teeth and gums. This product aims to repopulate the mouth with good bacteria, thereby restoring the natural balance of the oral microbiome. By doing so, it helps prevent harmful bacteria from causing dental problems such as gum pain, inflammation, and bad breath. The formula is enriched with healthy strains of probiotics and essential nutrients that work together to improve oral health.

 5. Thank you for addressing such an important topic in this post Your words are powerful and have the potential to make a real difference in the world

 6. Sumatra Slim Belly Tonic takes pride in its manufacturing process, ensuring that every batch is produced in FDA-approved and GMP-certified facilities. This means that each and every bottle of Sumatra Slim Belly Tonic meets the highest standards of quality and safety. You can trust that you are getting a product that has undergone strict quality control measures and is backed by scientific research.

 7. As someone who struggles with mental health, I appreciate the support and empathy displayed in your blog It means a lot to know I’m not alone

 8. Glucotrust also promotes healthy metabolism. This means that it can help to boost your body’s ability to burn calories and convert food into energy, which can be particularly beneficial for those looking to lose weight. Another key benefit of Glucotrust is its ability to support healthy blood pressure. High blood pressure is a common condition that can lead to a range of health problems, including heart disease, stroke, and kidney damage. By helping to keep blood pressure within a healthy range, Glucotrust can help to reduce the risk of these serious health conditions.

 9. Puravive is a unique supplement, totally different from anything you’ve tried. It has a special mix of eight unique plants and nutrients carefully picked to fix a new reason for unexpected weight gain and low BAT levels. Making BAT levels go up even a bit means your body can burn many more calories, making your metabolism super active, like a machine burning fat and boosting your energy.

 10. Sugar Defender stands as a beacon of natural, side-effect-free blood sugar support. Crafted from a blend of pure, plant-based ingredients, this formula not only helps regulate blood sugar levels but also empowers you on your journey to weight loss, increased vitality, and overall life improvement.

 11. As a fellow blogger, I can appreciate the time and effort that goes into creating well-crafted posts You are doing an amazing job

 12. The ability of Alpilean to target both subcutaneous and visceral fat distinguishes it from other weight loss products. Subcutaneous fat is visible beneath the skin, whereas visceral fat is harmful fat that accumulates around the organs, increasing the risk of heart disease and other health problems. Alpilean ensures that you not only look better, but also feel better by attacking both types of fat.

 13. Red Boost comes with a 180-day, 100% money-back guarantee, which means that customers have 180 days from the date of purchase to try the product and see if it works for them. Within this time frame, they can ask for a full refund if they are not happy with the results.

 14. Fluxactive Complete is an advanced natural prostate supplement designed to improve prostate health and overall well-being in men of all ages.

 15. Your writing has a way of resonating with me and making me feel understood Thank you for being a relatable and authentic voice

 16. Thank you for addressing such an important topic in this post Your words are powerful and have the potential to make a real difference in the world

 17. Sugar Defender stands as a beacon of natural, side-effect-free blood sugar support. Crafted from a blend of pure, plant-based ingredients, this formula not only helps regulate blood sugar levels but also empowers you on your journey to weight loss, increased vitality, and overall life improvement.

 18. Sugar Defender orchestrates a reduction in blood sugar levels through multifaceted pathways. Its initial impact revolves around enhancing insulin sensitivity, optimizing the body’s efficient use of insulin, ultimately leading to a decrease in blood sugar levels. This proactive strategy works to prevent the storage of glucose as fat, mitigating the risk of developing type 2 diabetes.

 19. Sugar Defender transcends symptom-focused interventions, delving into the root causes of glucose imbalance. It stands as a dynamic formula that seamlessly aligns with the body’s intrinsic mechanisms, presenting a distinctive and holistic approach to enhancing overall well-being. Beyond a mere supplement, Sugar Defender emerges as a strategic ally in the pursuit of balanced health.

 20. Thank you for addressing such an important topic in this post Your words are powerful and have the potential to make a real difference in the world

 21. [url=https://vc.ru/u/593058-andy/906204-sklikivanie-reklamy-yandeks-direkt-luchshie-servisy-dlya-borby-so-sklikom]как определить скликивание в яндекс директ[/url].
  [url=https://vc.ru/u/593058-andy/906204-sklikivanie-reklamy-yandeks-direkt-luchshie-servisy-dlya-borby-so-sklikom#1]как скликивать рекламу конкурентов в яндекс[/url].
  [url=https://vc.ru/u/593058-andy/906204-sklikivanie-reklamy-yandeks-direkt-luchshie-servisy-dlya-borby-so-sklikom#2]скликивание рекламы конкурентов[/url].
  [url=https://vc.ru/u/593058-andy/906204-sklikivanie-reklamy-yandeks-direkt-luchshie-servisy-dlya-borby-so-sklikom#3]как скликивать рекламу конкурентов в яндекс[/url].
  [url=https://vc.ru/u/593058-andy/906204-sklikivanie-reklamy-yandeks-direkt-luchshie-servisy-dlya-borby-so-sklikom#4]защита от скликивания в яндекс директ[/url].
  [url=https://vc.ru/u/593058-andy/906204-sklikivanie-reklamy-yandeks-direkt-luchshie-servisy-dlya-borby-so-sklikom#5]скликивание яндекс директа[/url].
  [url=https://vc.ru/u/593058-andy/906204-sklikivanie-reklamy-yandeks-direkt-luchshie-servisy-dlya-borby-so-sklikom#6]скликать яндекс директ[/url].
  [url=https://vc.ru/u/593058-andy/906204-sklikivanie-reklamy-yandeks-direkt-luchshie-servisy-dlya-borby-so-sklikom#7]скликивание яндекс[/url].
  [url=https://vc.ru/u/593058-andy/906204-sklikivanie-reklamy-yandeks-direkt-luchshie-servisy-dlya-borby-so-sklikom#8]скликивание яндекс директа[/url].
  [url=https://vc.ru/u/593058-andy/906204-sklikivanie-reklamy-yandeks-direkt-luchshie-servisy-dlya-borby-so-sklikom#9]скликивание в яндекс директ[/url].

 22. [url=https://vyborremont.ru/store/levsha-remont179/]Левша Ремонт холодильников на дому недорого в цены[/url].
  [url=https://bashny.net/admin/2018/03/24/chto-nuzhno-znat-o-remonte-holodilnikov.html]levsha Восстание холодильников[/url].
  [url=https://stimul.kiev.ua/articles.htm?a=remont-holodilnikov-sharp]levsha-remont.ru Срочный ремонт холодильников[/url].
  [url=http://vnoginske.ru/12422-remont-xolodilnikov-v-noginske.html]Ремонт встроенных холодильников на дому Левша[/url].
  [url=https://stimul.kiev.ua/articles.htm?a=remont-holodilnikov-sharp]Ремонт холодильников Левша Ремонт[/url].
  [url=https://www.sergiev-posad.ru/useful/?id=14355]Ремонт холодильной техники levsha-remont[/url].
  [url=https://moskva.2rus.org/levsha-master/]Стоимость ремонта холодильника на дому цены[/url].
  [url=https://www.fcw.su/poleznaja-43/prodlevaem-srok-sluzhby-stiralnoi-mashiny.html]Мастер по ремонту холодильников на дому[/url].
  [url=https://www.jobinmoscow.ru/text.php?link=2448]Ремонт холодильников аристон[/url].
  [url=https://moskva.2rus.org/levsha-master/]Холодильник ремонт[/url].

 23. [url=https://bbpress.org/forums/profile/teplica52/]Волна Теплица с доставкой и установкой[/url].
  [url=https://www.plasticsouz.ru/teplica.htm]теплица52 Теплицы из поликарбоната от производителя цена[/url].
  [url=https://issuu.com/teplica]Сайт теплицы[/url].
  [url=http://www.topsostav.ru/profile/266725/wall/]Теплицы из поликарбоната распродажа от производителя[/url].
  [url=https://repo.getmonero.org/teplica52]Цены на теплицы из поликарбоната[/url].
  [url=https://peatix.com/user/17455941/view]teplica52.ru Прямостенные теплицы от производителя цены[/url].
  [url=https://rutube.ru/channel/30633534/about/]Продажа теплиц от производителя teplica52[/url].
  [url=https://forum.ixbt.com/users.cgi?id=info:>1742038]Купить теплицу цена Волна и ВИТА[/url].
  [url=https://www.drupalgovcon.org/user/479466]Теплицы купить от производителя[/url].
  [url=http://www.svadbann.ru/blog/shop/teplicy_iz_sotovogo_karbonata/]Купить прочную теплицу[/url].
  [url=https://sodla.ru/problemy-sadovodov/teplicy-iz-polikarbonata-plyusy-i-minusy.html]Теплицы от производителя teplica52[/url].
  [url=https://forum.app.net/profile.aspx?id=08db2dbd917222589fc0f04d4cace4a8]Усиленная теплица из поликарбоната Теплица52[/url].
  [url=https://public-herring.profeat.site]Теплицы распродажа цена[/url].
  [url=https://www.rohitab.com/discuss/user/1200603-теплицы-волна-Рё-вита/]Теплица капелька купить[/url].
  [url=https://www.cossa.ru/profile/?ID=215288]Купить теплицу от производителя[/url].
  [url=https://boosty.to/teplica52]Купить прочную теплицу[/url].
  [url=https://eva.ru/passport/1106704]Волна Теплица под заказ по размерам[/url].
  [url=https://beacons.ai/teplica52]теплица52 Купить теплицу цены акции[/url].
  [url=https://disqus.com/by/teplica52/about/]Теплицы от производителя по низким ценам[/url].
  [url=https://www.instapaper.com/read/1591389005]Теплица купить[/url].
  [url=https://speakerdeck.com/teplica52]Усиленные теплицы из поликарбоната от производителя[/url].
  [url=https://m.qooh.me/Teplica52]teplica52.ru Теплица из поликарбоната цены[/url].
  [url=https://sketchfab.com/Teplica52]Купить теплицу 2 4 недорого teplica52[/url].
  [url=http://postroyka.org/sovetyi-kak-vyibrat-teplitsu-iz-polikarbonata/]Теплицы из поликарбоната распродажа в области недорого Волна и ВИТА[/url].
  [url=https://www.carshistory.ru/likbez/tepliczy-iz-polikarbonata.html]Теплица купить недорого[/url].
  [url=https://www.weblancer.net/users/Teplica52/]Теплицы от производителя[/url].
  [url=https://heylink.me/Teplica52/]Теплицы купить от производителя teplica52[/url].
  [url=https://www.cossa.ru/profile/?ID=215288]Теплицы купить Теплица52[/url].
  [url=https://bbpress.org/forums/profile/teplica52/]Теплицы от производителя нижегородская область[/url].
  [url=https://kwork.ru/user/sasha818181]Завод усиленных теплиц[/url].
  [url=https://www.intensedebate.com/people/Teplica52]Теплицы цена[/url].
  [url=https://heylink.me/Teplica52/]Теплицы поликарбоната распродажа области[/url].

 24. [url=https://remont-spb.hatenablog.com/]dzen_remont[/url].
  [url=https://dzenremont.onepage.website/]dzen remont[/url].
  [url=https://dialogs.yandex.ru/store/skills/d3a6a41a-remont-stiral-nyh-mashin-sp]dzen remont[/url].
  [url=https://dzen1.themedia.jp/posts/43822227]dzen-remont.ru[/url].
  [url=https://telegra.ph/Remont-stiralnyh-mashin-professionalami-Ustranenie-neispravnostej-11-16]https://www.dzen-remont.ru/[/url].
  [url=https://remont-spb.hatenablog.com/entry/2023/05/17/232354]dzen-remont.ru[/url].
  [url=https://penzu.com/public/f050a824]www.dzen-remont.ru[/url].
  [url=https://similars.net/alternatives-to/dzen-remont.ru]Dzen Remont[/url].
  [url=https://dzenremont.onepage.website/]ДЗЕН ремонт[/url].
  [url=https://similars.net/alternatives-to/dzen-remont.ru]dzen-remont.ru[/url].
  [url=https://servis-remont.amebaownd.com/]Дзен ремонт стиральных[/url].
  [url=https://remont-spb.hatenablog.com/]Дзен ремонт[/url].
  [url=https://www.turnkeylinux.org/user/1368255]Дзен ремонт холодильников[/url].
  [url=https://telegra.ph/Remont-stiralnyh-mashin-professionalami-Ustranenie-neispravnostej-11-16]dzen remont[/url].
  [url=http://service-galaktika.ru/main/remont_stiralnih_mashin.html]Дзен ремонт[/url].
  [url=https://similars.net/alternatives-to/dzen-remont.ru]https://www.dzen-remont.ru[/url].
  [url=https://dzenremont.onepage.website/]Dzen Remont[/url].
  [url=https://penzu.com/public/f050a824]Dzen Remont[/url].
  [url=https://www.cossa.ru/profile/?ID=176474]dzen_remont[/url].
  [url=http://service-galaktika.ru/main/remont_stiralnih_mashin.html]ДЗЕН ремонт[/url].
  [url=https://servis-remont.amebaownd.com/]dzen-remont[/url].
  [url=https://www.arbaletspb.ru/forum/show33/]https://www.dzen-remont.ru[/url].
  [url=https://www.arbaletspb.ru/forum/show33/]www.dzen-remont.ru[/url].
  [url=https://telegra.ph/Remont-duhovyh-shkafov-na-domu-v-Sankt-Peterburge-03-21]Дзен ремонт[/url].
  [url=https://medium.com/@reg_48881/ремонт-телевизоров-на-дому-в-санкт-петербурге-f1d680ef8591]https://www.dzen-remont.ru/[/url].
  [url=https://www.arbaletspb.ru/forum/show33/]Дзен ремонт холодильников[/url].
  [url=https://www.turnkeylinux.org/user/1368255]Дзен ремонт стиральных[/url].
  [url=https://www.imdb.com/user/ur126319876/]DZEN-remont.ru[/url].
  [url=https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/userator/263347f3-ee90-44a7-92d4-9a26a3ca285d/]DZEN-remont.ru[/url].
  [url=https://www.arbaletspb.ru/forum/show33/]https://www.dzen-remont.ru[/url].
  [url=https://2stiralki.ru/vybor-posudomoechnoy-mashiny/kak-vas-mogut-obmanut-mastera-po-remontu-stiralnyh-mashin]https://dzen-remont.ru/[/url].
  [url=https://www.qth.spb.ru/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=dzen077]Дзен ремонт[/url].

 25. [url=https://www.openstreetmap.org/user/andy435]vc.ru[/url].
  [url=https://experiment.com/users/aandy7]vc.ru[/url].
  [url=https://about.me/andy_andy]vc.ru[/url].
  [url=https://defol.io/andy-1]vc.ru[/url].
  [url=https://ioby.org/users/a79346392822020]vc.ru[/url].
  [url=https://qooh.me/andy43]vc.ru[/url].
  [url=https://www.slmath.org/people/67673]vc.ru[/url].
  [url=https://www.projectnoah.org/users/a79346392]vc.ru[/url].
  [url=https://www.freecodecamp.org/andy43]vc.ru[/url].
  [url=https://coub.com/e24bec2c0c8e4517a4a6]vc.ru[/url].
  [url=https://velog.io/@andy43/posts]vc.ru[/url].
  [url=https://velog.io/@andy43/posts]vc.ru[/url].
  [url=https://www.walkscore.com/people/322913111204/andy]vc.ru[/url].
  [url=https://www.renderosity.com/users/id:1476110]vc.ru[/url].
  [url=https://guides.co/a/andy-andy]vc.ru[/url].
  [url=https://idea.informer.com/users/andyandy/?what=personal]vc.ru[/url].
  [url=https://app.geniusu.com/users/2449741]vc.ru[/url].
  [url=https://band.us/band/94470569]vc.ru[/url].
  [url=https://crowdin.com/project/andy43]vc.ru[/url].
  [url=https://www.pinterest.com/a79346392/]vc.ru[/url].
  [url=https://www.bitsdujour.com/profiles/JzLyhR]vc.ru[/url].
  [url=https://www.bitsdujour.com/profiles/JzLyhR]vc.ru[/url].
  [url=https://fliphtml5.com/homepage/wyibz/andy/]vc.ru[/url].
  [url=https://www.deviantart.com/andy4334]vc.ru[/url].
  [url=https://www.funddreamer.com/users/andy-2]vc.ru[/url].
  [url=https://www.rohitab.com/discuss/user/2143512-andy43/]vc.ru[/url].
  [url=https://influence.co/andy43]vc.ru[/url].
  [url=https://www.adsoftheworld.com/users/ad418f75-90a8-411d-b1c4-b924cc24af1c]vc.ru[/url].
  [url=https://vocal.media/authors/andy-q5370zof]vc.ru[/url].
  [url=https://www.thethingsnetwork.org/u/andy43]vc.ru[/url].
  [url=https://buonacausa.org/user/andy-andy]vc.ru[/url].
  [url=https://bikeindex.org/users/andy]vc.ru[/url].

 26. [url=https://fabrika-teplic.ru]Теплицы из поликарбоната от производителя[/url].
  [url=https://fabrika-teplic.ru/]Купить теплицу из поликарбоната от производителя[/url].
  [url=https://fabrika-teplic.ru/#1]Теплицы купить цена[/url].
  [url=https://fabrika-teplic.ru/#2]Теплицы цены[/url].
  [url=https://fabrika-teplic.ru/#3]Теплицы от производителя акции распродажи[/url].
  [url=https://fabrika-teplic.ru/#4]Теплицы из поликарбоната[/url].

 27. [url=https://mostep.ru]Теплица с установкой[/url].
  [url=https://mostep.ru/]Теплица из поликарбоната цены[/url].
  [url=https://mostep.ru/#1]Купить теплицу н новгород[/url].
  [url=https://mostep.ru/#2]Каркас теплицы цена[/url].
  [url=https://mostep.ru/#3]Купить теплицу 2 4[/url].
  [url=https://mostep.ru/#4]Теплицы прямостенные усиленные от производителя[/url].

 28. PotentStream is designed to address prostate health by targeting the toxic, hard water minerals that can create a dangerous buildup inside your urinary system It’s the only dropper that contains nine powerful natural ingredients that work in perfect synergy to keep your prostate healthy and mineral-free well into old age. https://potentstream-web.com/

 29. Cacao Bliss is a powder form of unique raw cacao that can be used similarly to chocolate in powder form but comes with added benefits. It is designed to provide a rich and satisfying experience while delivering numerous health benefits. https://cacaobliss-web.com/

 30. Utilitylatest provides news and analysis for energy and utility executives. We cover topics like smart grid tech, clean energy, regulation, generation, demand response, solar, storage, transmission distribution, and more. https://utilitylatest.com

 31. Ellajon provides news and analysis for construction industry executives. We cover commercial and residential construction, focusing on topics like technology, design, regulation, legal issues and more. https://ellajon.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *