Предупредителен период преди уволнение

Повечето служители имат законно право на предупредителен период преди уволнение. Много служители имат и други права в това отношение, по силата на трудовия им договор. Дори и нищо да не е написано в него, той съществува. Независимо от това, че договора или закона не ви дават право на минимален предупредителен период, вие можете да получите предупреждение. В повечето случаи, ако вашият работодател иска да ви уволни, той трябва да следва закона и процедурата за уволнение.

Кой няма законни права за минимално предупреждение?

Служителите, които нямат законни права за минимално предупреждение са:

 • тези, които са наети за по- малко от един календарен месец, но тези които имат договор за фиксиран период и са работили един месец имат право на предупреждение;
 • служителите на Короната;
 • моряците на кораб, регистрирани във Великобритания по силата на групово споразумение;
 • служителите, които са обвинение в масов непрофесионализъм. Обвинените могат да подадат жалба до служебния трибунал. За тази цел има строги времеви лимити.

Какъв е периода на предупреждението, което трябва да получите?

По закон всички служители имат право на минимален предупредителен период, освен в горе посочените случаи. Периодът е:

 • една седмица за служителите, които са работили в продължение на един месец, но по-малко от 2 години; или
 • две седмици, за които са работили в продължение на две пълни години; и
 • една допълнителна седмица за всяка година допълнителен стаж от датата, на която предупредителният период изтича, до максимум 12-месечен период, общо.

Договорно предупреждение

Трудовият ви договор може да ви дава право на по-голям предупредителен период от законния минимум, но никога няма как бъде по- малък , независимо от това какво пише в договора. Ако в него не е посочен такъв период, вие отново имате право на минимален. Например, ако всеки ваш колега във фирмата е получил 3-седмично предупреждение, и вие ще имате право на такова.

,,Благоразумно“ предупреждение

Ако нито закона или вашият трудов договор не ви предлагат предупредителен период, независимо от вида на договора, вие все пак имате възможност да получите ,,благоразумен“  период, който  зависи от периода, в който получавате заплащането си. Например, ако ви се плаща всяка седмица, можете да оспорвате с работодателя си, че една седмица е благоразумен период; ако ви се плаща всеки месец – един месец благоразумен период и т.н. Нямате право на такова предупреждение, ако сте освободени от работа поради непрофесионализъм.

На какъв предупредителен период има право работодателя?

Предупреждението, отправено към работодателя преди вашето напускане, трябва да е вписано в договора ви. Ако в договора не е упоменато какво да е предупреждението ви, тогава, ако например сте работили в продължение на един месец и повече, минималното предупреждение, което трябва да дадете е поне седмица, но ако сте работили за време под един месец, периодът трябва да е благоразумен. Ако според договора ви вие трябва да отправите предупреждение за по-голям период, трябва да спазите това. Вашият договор описва колко дълъг трябва да е предупредителния период, дали предупреждението трябва да е в писмен вариант и дали трябва да го връчите.

Ако напуснете работното място без да отправите необходимото предупреждение, вашият работодател може не ви изплати част или цялата сума от парите, които ви дължи. Работодателите нямат законно право да правят подобно нещо , но всичко зависи от това какво е написано в договора ви.

Заплащане през предупредителния период

Ако вършите нормалната си работа по време на предупредителния период ви се полага нормално заплащане.

Може и да нямате възможност да се трудите по време на предупредителния период, защото:

 • желаете да работите, но не ви се предоставя работа;
 • сте в отпуск;
 • сте болни.

Ако не работите поради една от тези причини, по закон вие пак трябва да получавате нормалното си заплащане. Изключение е, ако договорът ви дава минимум една седмица по-голям предупредителен период от законния,то тогава вие губите законното си право да ви се плаща по време на целия период и в този случай, ще имате право само на заплащането, посочено в договора ви.

Заплащане при уволнение без предупреждение

Ако работодателят ви ви освободи от работа без да ви отправи предупреждението, на което имате право по закон или по трудов договор, той е длъжен да ви изплати определена сума. Единственото изключение от това правило е когато сте били уволнени заради непрофесионализъм. Паричното обезщетение зависи от големината на предупредителния период, на който имате право. То трябва да бъде по размера на нормалната ви заплата. Например, ако имате право на 4-седмично предупреждение, ще имате право на обезщетение в размер заплатата ви за 3 седмици. Можете да имате право и на по-голяма сума, в зависимост от договора ви, затова трябва да го погледнете.

34 Comments to “Предупредителен период преди уволнение”

 1. Your writing is so genuine and heartfelt It’s refreshing to read a blog that is not trying to sell something or promote an agenda

 2. I am absolutely thrilled to introduce you to the incredible Sumatra Slim Belly Tonic! This powdered weight loss formula is like no other, featuring a powerful blend of eight natural ingredients that are scientifically linked to fat burning, weight management, and overall weight loss. Just imagine the possibilities! With Sumatra Slim Belly Tonic, you have the opportunity to finally achieve your weight loss goals and transform your body into the best version of yourself.

 3. What makes Sumatra Slim Belly Tonic even more unique is its inspiration from the beautiful Indonesian island of Sumatra. This supplement incorporates ingredients that are indigenous to this stunning island, including the exotic blue spirulina. How amazing is that? By harnessing the power of these rare and natural ingredients, Sumatra Slim Belly Tonic provides you with a weight loss solution that is both effective and enchanting.

 4. Prodentim is an all-natural dental support formula that is designed to promote optimal dental and oral health. It is composed of a unique blend of probiotics and nutrients that have been clinically researched and proven to support the health of teeth and gums. The product aims to repopulate the mouth with good bacteria, thereby restoring the natural balance of the oral microbiome. Prodentim is enriched with healthy strains of probiotics and essential nutrients that work together to improve oral health and prevent dental issues such as gum pain, inflammation, bad breath, and other dental conditions.

 5. Sumatra Slim Belly Tonic takes pride in its manufacturing process, ensuring that every batch is produced in FDA-approved and GMP-certified facilities. This means that each and every bottle of Sumatra Slim Belly Tonic meets the highest standards of quality and safety. You can trust that you are getting a product that has undergone strict quality control measures and is backed by scientific research.

 6. Your blog has become a part of my daily routine Your words have a way of brightening up my day and lifting my spirits

 7. Puravive is different from other products because it looks at this new cause of weight gain. It’s not just about losing pounds; it’s about making your body work better and giving you more energy. People who have used Puravive have shared their positive experiences, showing that it really works.

 8. Your blog is a haven of positivity and encouragement It’s a reminder to always look on the bright side and choose happiness

 9. Alpilean, a remarkable natural weight loss supplement, harnesses the power of exceptional components sourced from the pristine Alps. These potent substances work synergistically to invigorate your metabolism, incinerate fat, and foster cardiovascular well-being. Remarkably, Alpilean aids in appetite control, effectively curbing cravings for unhealthy foods, thereby facilitating a wholesome and sustainable weight loss journey. Rest assured, the formula is free from any potentially harmful chemicals or additives, having undergone rigorous safety testing. Its unparalleled blend of nutrients renders it an advantageous choice for individuals aspiring to shed weight while elevating their overall health and well-being.

 10. Red Boost is a dietary supplement that is formulated with safe and natural ingredients. This means that it is generally considered to be safe and effective for most people, with no known adverse effects.

 11. Fluxactive is a comprehensive dietary supplement made up of herbal extracts. This supplement is high in nutrients, which can properly nourish your body and significantly improve prostate health. Some of these ingredients have even been shown to lower the risk of prostate cancer.

 12. I love how you incorporate personal stories and experiences into your posts It makes your content relatable and authentic

 13. Your blog has helped me become a more positive and mindful person I am grateful for the transformative effect your words have had on me

 14. Sugar Defender’s prowess in managing blood sugar is deeply rooted in its exceptional blend of natural ingredients, each playing a distinct role that contributes to the overall success of the supplement. Here are some noteworthy positive impacts of the Sugar Defender Ingredients blend:

 15. Sugar Defender stands as a beacon of natural, side-effect-free blood sugar support. Crafted from a blend of pure, plant-based ingredients, this formula not only helps regulate blood sugar levels but also empowers you on your journey to weight loss, increased vitality, and overall life improvement.

 16. Sugar Defender stands as a beacon of natural, side-effect-free blood sugar support. Crafted from a blend of pure, plant-based ingredients, this formula not only helps regulate blood sugar levels but also empowers you on your journey to weight loss, increased vitality, and overall life improvement.

 17. Metanail Serum Pro is toxin-free, gluten-free, and GMO-free, ensuring worry-free use. It adheres to the highest standards of safety and hygiene, formulated in accordance with the USDA National Organic Program. The production facility is GMP-certified and FDA-approved.

 18. Your posts always provide me with a new perspective and encourage me to look at things differently Thank you for broadening my horizons

 19. I couldn’t stop scrolling and reading, your content is truly one-of-a-kind. Thank you for all the time and effort you put into creating such amazing content.

 20. I’m often to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and maintain checking for brand spanking new information.

 21. It’s not often that we come across content that really resonates with us, but this one is a standout. From the writing to the visuals, everything is simply wonderful.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *